Laulību reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju reģistrēt laulības Ikšķiles novada dzimtsarakstu nodaļā.

Pakalpojuma saņēmējs var būt pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas Latvijas Republikā).

 1. Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
 2. Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
 1. Ja persona, kas vēlas noslēgt laulību, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno šīs personas vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.
 2. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt šā panta otrajā daļā minēto dokumentu, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
 3. Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Laulību reģistrē dzimtsarakstu iestādē noteiktā dienā, klātesot personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32., 35., 37. un 38.pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Laulību noslēdz ne agrāk viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 1. LR derīgs personu apliecinošs dokuments –pase vai personas apliecība, jāuzrāda oriģināls;
 2. personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā laulības šķiršanas apliecība, izraksts vai izziņa no laulības šķiršanas akta ieraksta, vai bijušā laulātā miršanas apliecība, likumīgā spēkā esošs tiesas spriedums, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par neesošu, izraksts vai izziņa no laulības reģistra ar atzīmi par šādu spriedumu;
 3. ārzemniekiem - attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai LR, dokumentiem jābūt noteiktā kārtībā legalizētiem un tulkotiem Latvijas valsts valodā, jāiesniedz oriģināls;
 4. iesniegums.

Termiņš

No 1 līdz 6 mēnešu laikā


Pakalpojuma maksa

 1. Valsts nodeva par laulības reģistrāciju – EUR 14.
 2. Pašvaldības maksa par pakalpojumu:
 • EUR 7, ja vismaz vienam no laulības reģistrācijas pieteicējiem deklarētā dzīvesvieta ir Ikšķiles novadā;
 • EUR 43, ja nevienam no laulības pieteicējiem deklarētā dzīvesvieta nav Ikšķiles novadā.

Kontaktinformācija

Valentīna Kābele, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ikšķile, Peldu iela 22, 301.kab., tālr.: 65055457, e-pasts: dzimtsaraksti@ikskile.lv 


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 12.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu