Dzimšanas reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina iespēju reģistrēt bērna dzimšanu dzimšanas reģistrā un saņemt dzimšanas apliecību.

 1. Par bērna piedzimšanu jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai 1 mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
 2. Paziņojot par bērna piedzimšanu, iesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu.
 3. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam un/vai mātei. Bērna tēvs un māte var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot citu personu paziņot par bērna piedzimšanu.
 4. Ja paziņojuma sniegšana par bērna piedzimšanu nokavēta ilgāk par mēnesi, bērna dzimšanas faktu drīkst reģistrēt tikai pēc nokavējuma apstākļu noskaidrošanas. Dzimšanas faktu reģistrē, pamatojoties uz viena vai abu vecāku, vai citu ieinteresēto personu iesniegumu.
 5. Bērna vārdu ieraksta saskaņā ar vecāku norādījumu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna vārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus.
 6. Bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši vecāku uzvārdam. Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam saskaņā ar abu vecāku vienošanos ieraksta tēva vai mātes uzvārdu. Ja vecāki nevar vienoties, bērna uzvārdu ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
 7. Ja līdz bērna piedzimšanai bērna māte nav noslēgusi laulību vai bērna paternitāte nav atzīta, bērna uzvārdu ieraksta atbilstoši mātes uzvārdam.
 8. Bērna tautību saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ieraksta bērna radinieku tautību tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās. Ja vecāki nevar vienoties, bērna tautību ieraksta saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu.
 9. Bērna dzīvesvietas adresi ieraksta pēc minēto personu norādījuma.

Ziņas par bērna vecākiem

 1. Ziņas par bērna māti ieraksta, pamatojoties uz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina bērna dzimšanas faktu.
 2. Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem: 
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi laulību;
 • paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru;
 • laulības apliecību vai citu dokumentu, kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra laulība ir šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātais ir miris un no laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas vairāk kā 306 dienas.
 1. Ja bērna māte 306 dienu laikā pēc laulības izbeigšanās ir stājusies jaunā laulībā, ziņas par bērna tēvu ieraksta saskaņā ar paternitātes atzīšanas iesniegumu.
 2. Ja bērna māte nav laulībā un līdz dzimšanas fakta reģistrācijai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, dzimšanas reģistrā ieraksta ziņas tikai par viņa māti.
 3. Kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu un citus dokumentus, kas apliecina Civillikumā paredzēto personu piekrišanu paternitātes atzīšanai, bērna vecāki iesniedz dzimtsarakstu iestādei. Paternitātes atzīšanas iesniegumu viens no vecākiem var iesniegt tikai gadījumā, ja klāt neesošā tēva vai mātes paraksta īstumu paternitātes atzīšanas iesniegumā apliecinājusi dzimtsarakstu iestādes amatpersona, zvērināts notārs, bāriņtiesa vai karjeras konsulārā amatpersona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls;
 • vecāku pases vai personas apliecība– jāuzrāda oriģināls;
 • vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls;
 • paternitātes atzīšanas gadījumā – abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums.

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

Bezmaksas


Kontaktinformācija

Valentīna Kābele, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ikšķile, Peldu iela 22, 301.kab., tālr.: 65055457, e-pasts: dzimtsaraksti@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 19.00

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00

Piektdienās:     8.30 – 12.00


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu