Dzīvesvietas deklarēšana Ikšķiles novadā

Pakalpojuma apraksts

Pakalpojums nodrošina personai iespēju deklarēt dzīvesvietu Ikšķiles novadā.

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu, ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis, vai aizgādnis (likumiskais pārstāvis).

Dzīvesvietu Ikšķiles novadā iespējams deklarēt Ikšķiles novada pašvaldībā, jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, vai bez maksas elektroniski tiešsaistē Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, pakalpojums “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.


Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);

 • likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus dokuments, kas apliecina tiesības darboties citas personas vārdā.

Termiņš

Uzreiz


Pakalpojuma maksa

4,27 EUR

Valsts nodevu par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju nemaksā:

 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu (www.latvija.lv );
 • politiski represētās personas;
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
 • invalīdi;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.

Personas, kurām Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

Lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, personai ir jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments.


Kontaktinformācija

Liene Ozoliņa, klientu apkalpošanas speciāliste

Peldu iela 22, Ikšķile, tālr.: 65020896, e-pasts: liene.ozolina@ikskile.lv

Irīna Vāvere, Klientu apkalpošanas centra vadītāja Ikšķilē

Daugavas prospektā 34, Ikšķilē, tālr.: 65068932, e-pasts: irina.vavere@ikskile.lv

Ilona Balode, klientu apkalpošanas centra vadītāja Tīnūžos

“Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles novads, tālr.: 65068952, e-pasts: ilona.balode@ikskile.lv


Darba laiks

Pirmdienās:     8.30 – 13.00; 14.00 – 18.30

Otrdienās:       8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Trešdienās:      8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Ceturtdienās:   8.30 – 12.00; 12.30 – 16.30

Piektdienās:     8.30 – 14.30


Papildus dokumenti

Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa, ko aizpilda pašvaldības darbinieks, bet persona to paraksta.


Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu: