Bāriņtiesa

Ikšķiles novada bāriņtiesa ir novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Ikšķiles novada administratīvā teritorija.

Bāriņtiesas sastāvā, pamatojoties uz Ikšķiles novada pašvaldības domes 2015.gada 25.novembra lēmumu, ievēlētas:

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Egita Landsberga;

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Ieva Zlemeta;

Bāriņtiesas locekles: Valda Kurša, Ilze Kozule, Agnese Birkenfelde;

Bāriņtiesas sekretāre Linda Rābe.

Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem:

  • pirmdienās no plkst. 8.30 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 19.00;
  • ceturtdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 12.30 – 17.00.


Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesisko interešu aizsardzību. Ikšķiles novada iedzīvotājiem bāriņtiesā ir iespējams saņemt arī apliecinājuma pakalpojumus.

Kontaktinformācija: tālruņa Nr. 65020895; 26310869, e-pasts: barintiesa@ikskile.lv

Adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads (Ikšķiles novada pašvaldības ēkas 103.kab.).

Bāriņtiesas tiesības:

1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, kredītiestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

3) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

4) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;

5) veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;

6) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

7) pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;

8) fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bāriņtiesas pienākumi:

1) aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

3) sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu, tiesu izpildītājiem un tiesu, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;

4) informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

5) neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;

6) sniegt palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

7) uzklausīt aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

8) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

9) pārstāvēt audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

10) izvērtēt, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības.

Plašāku informāciju par bāriņtiesas tiesībām un pienākumiem var atrast Bāriņtiesu likumā un Civillikumā.