Sociālā palīdzība un pakalpojumi. Pašvaldības pabalsti un naudas balvas

Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr. 15/2017 (spēkā no 25.10.2017.)


Pašvaldības sociālie pakalpojumi Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr. 2/2020 (spēkā no 26.02.2020.)


Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr. 6/2020 (spēkā no 25.03.2020., precizēti 29.04.2020.)

Grozījumi

Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 1/2021 “Grozījumi Ikšķiles novada pašvaldības 2020. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.6/2020 „ Pašvaldības sociālie pabalsti Ikšķiles novada iedzīvotājiem””

 

Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība. Saistošie noteikumi Nr.8/2018 (spēkā no 18.04.2018.)


Veselības veicināšanas centra sniegto pakalpojumu izcenojumi (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada  28. februāra lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 3))


Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.18/2017 (spēkā no 20.01.2018)


Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi Nr.17/2017 (spēkā no 16.12.2017)


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem. Saistošie noteikumi Nr.24/2016 (spēkā no 12.11.2016)


Par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. Saistošie noteikumi Nr.26/2011


Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Saistošie noteikumi Nr.9(2007)

Par Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Saistošie noteikumi Nr. 12/2019


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm.Saistošie noteikumi Nr.8/2011 (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018)

Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr.4/2019