Nekustamā īpašuma nodoklis

Ikšķiles novada pašvaldība lēmusi likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta trešā daļā noteikto 2020.gada pirmā ceturkšņa maksājumu, kuru nomaksa paredzēta līdz 31. martam, pagarināt līdz 15. maijam, lai mazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu personām, kurām Ikšķiles novadā pieder nekustamais īpašums.

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta trešā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas, savukārt, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 4. pantā noteikto, pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Saistošie noteikumi Nr.21/2014(konsolidētā versija) IESNIEGUMS par nodokļa atvieglojuma piemērošanu


Par nekustamā īpašuma nodokļa likmi Ikšķiles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.       Saistošie noteikumi Nr.2/2013 (konsolidētā versija)

 


Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu piedziņas termiņu. Saistošie noteikumi Nr. 12/2012


Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim. Saistošie noteikumi Nr.20/2012


Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves. Saistošie noteikumi Nr.6/2012