Pieņemts 2019.gada budžets

budžets

2019.gada 30.janvāra domes sēdē tika apstiprināts Ikšķiles novada pašvaldības 2019.gada budžets. Par budžeta prioritārajām jomām 2019.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, izglītības nodrošināšana novadā, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Ieņēmumi
Budžeta  ieņēmumi plānoti 12 967 411 EUR kopsummā. No tiem 12 667 411 EUR Ikšķiles novada pašvaldības ieņēmumi un 300 000 EUR Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" ieņēmumi.
2019.gada ieņēmumu plāns, salīdzinot ar 2018.gada janvārī apstiprinātā budžeta ieņēmumu plānu, ir samazinājies par 948 228 EUR.
Ikšķiles novada pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir 1 569 437 EUR.
Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" pamatbudžeta kontu atlikums uz 2019.gada 1.janvāri ir 97 956 EUR.

Ikšķiles novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānoto ieņēmumu sadalījums

ieņēmumi

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 2019.gadā plānots 9 546 695 EUR apmērā  par 45 598 EUR mazāk, nekā plānots 2018.gadā.  
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi – 445 198 EUR, par ēkām – 68 447 EUR, par mājokļiem un inženierbūvēm – 126 470 EUR.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 30 000 EUR apmērā.
Valsts mērķdotācija autoceļu uzturēšanai ir plānota 170 096 EUR apmērā.
Valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām gada pirmajiem astoņiem mēnešiem, asistentu un māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī 1.-4.klases izglītojamo ēdināšanai ir plānota 1 303 705 EUR apmērā.
Finansējums projektu īstenošanai no Eiropas struktūrfondiem un valsts budžeta 205 732 EUR apmērā:
•    Projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” – 13 901 EUR;
•    Projektam "Autoceļa "Dālderi - Kalnakumpēni" pārbūve" – 176 000 EUR;
•    Projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”- 2541 EUR;
•    Projektam “Proti un dari” – 12 513 EUR;
•    Projektam “Jauniešu pietura Tīnūžos” – 777 EUR.
Nenodokļu ieņēmumus 30 450 EUR apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus 156 745 EUR apmērā veido maksa par izglītības pakalpojumiem 34 830 EUR, ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 5000 EUR, ieņēmumi par nomu un īri 60 335 EUR, ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem 56 580 EUR u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti 15 842 108 EUR apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas). No tiem 15 444 152 EUR Ikšķiles novada pašvaldības izdevumi un 397 956 EUR Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" izdevumi.

Ikšķiles novada pašvaldības 2019.gada budžeta plānoto izdevumu sadalījums

izdevumi

 


Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti 2 261 551 EUR apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•    Administratīvā nodrošinājuma nodaļai 479 166 EUR;
•    Grāmatvedībai un finanšu vadībai 233 039 EUR
•    Iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 1 089 837EUR;
•    Aizņēmumu procentu un apkalpošanas maksājumiem Valsts kasei  66 430 EUR;
•    Deputātu atlīdzībai 161 401 EUR;
•     Komisiju darba atalgojumam 45 246 EUR;
•    Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) 150 000 EUR.
•    Sabiedriskās attiecības - sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem - kopā 36 432 EUR.

Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti 23 181 EUR apmērā Ikšķiles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas darbības nodrošināšanai un 256 512 EUR norēķiniem ar Ķekavas novada pašvaldību par pašvaldības policijas pakalpojumiem, t.sk. 20 746 EUR maksājums par 2018.gada līgumu.

Ekonomiskā darbība

Izdevumi plānoti 1 311 713 EUR apmērā. No tiem:
•    Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūrai “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra" 397 956 EUR, tūrisma infrastruktūras uzturēšanai dabas parkā “Zilie kalni”.
•    Ikšķiles novada pašvaldībai 913 757 EUR apmērā šādiem mērķiem:
   - jaunatnes aktivitāšu īstenošanai 77 423 EUR, t.sk. īstenojot ESF finansētos projektus “PROTI un DARI”, “Jauniešu garantijas” un projektus “Jauniešu pietura Tīnūžos” un Jauniešu galvaspilsēta.
    -Attīstības nodaļas darbībai 243 385 EUR;
   -Būvvaldes darbības nodrošināšanai 191 862 EUR;
  -autoceļu uzturēšanai, tai skaitā dotācija PSIA “Ikšķiles māja” 184 675 EUR;
   -tūrisma attīstībai novadā 39 963 EUR;
- kultūras mantojuma centra “Tīnūžu muiža” darbībai 26 449 EUR.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti 4 850 735 EUR apmērā, t.sk.:
•    teritorijas plānošanai - topogrāfiskai uzmērīšanai 7 388 EUR;
•    darba drošībai un civilai aizsardzībai 25 185 EUR;
•    ielu apgaismojuma izbūvei un uzturēšanai novadā 221 150 EUR;
•    dotācijai PSIA “Ikšķiles māja” 979 433 EUR, no tiem ūdens apgādes projekta uzturēšanas vienībai 104 029 EUR, pamatdarbības nodrošināšanai (sētnieku normas) 41 191 EUR un labiekārtošanas dienestam 834 213 EUR;
•    īpašumu apsaimniekošanai un teritorijas attīstībai Saimniecības nodaļas budžetā plānoti 3 617 579 EUR, tai skaitā infrastruktūras attīstības projektiem:
   - Sporta skolas būvniecības tehniskās dokumentācijas izstrādei 11 979 EUR;
- Centra laukuma rekonstrukcijas 2.kārtas būvniecībai 2 966 534 EUR;
   - Video novērošanas sistēmas paplašināšanai pilsētā 5 000 EUR;
- Ielu posmu projektēšanai un atjaunošanai 106 950 EUR;
- citiem izdevumiem teritorijas, īpašumu, autotransporta uzturēšanai, remontdarbiem u.c.

Veselība

Izdevumi plānoti 183 515 EUR apmērā Ikšķiles novada pašvaldības Veselības un sociālo lietu pārvaldes un Veselības veicināšanas centra darbības nodrošināšanai.

Atpūta, kultūra, sports un reliģija

Izdevumi plānoti 675 173 EUR apmērā, t.sk.:
•    sporta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai, kā arī novada sporta komandu, biedrību un individuālo sportistu finansiālam atbalstam 104 366 EUR;
•    kultūras pasākumu un aktivitāšu īstenošanai, (Kultūras pārvalde) 120 597 EUR;
•    Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai 131 603 EUR;
•    Ikšķiles tautas nama darbības nodrošināšanai un pasākumu īstenošanai, kā arī pašvaldības dibināto māksliniecisko kolektīvu darbības nodrošināšanai 210 603 EUR;
•    Tīnūžu tautas nama darbības nodrošināšanai un pasākumu īstenošanai, kā arī pašvaldības dibināto māksliniecisko kolektīvu darbības nodrošināšanai 108 004 EUR.

Izglītība

Izdevumi plānoti 5 751 429 EUR apmērā, t.sk.:
•    pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” darbības nodrošināšanai 1 100 244 EUR;
•    finansējums privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā deklarētiem bērniem 290 000 EUR;
•    finansējums bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 30 000 EUR;
•    pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” darbības nodrošināšanai 639 548 EUR;
•    Ikšķiles vidusskolas darbības nodrošināšanai 1 865 555 EUR;
•    Tīnūžu sākumskolas darbības nodrošināšanai 818 120 EUR;
•    finansējums Ikšķiles Brīvajai skolai 27 315 EUR;
•    Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas darbības nodrošināšanai 434 296 EUR;
•    Izglītības vadības aktivitāšu īstenošanai 140 899 EUR;
•    Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitāšu īstenošanai 32 200 EUR u.c.
•    Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāšu īstenošanai – 27 612 EUR
Ikšķiles novada pašvaldība ar 2018.gada 1 septembri noteica lielākas pedagogu algu likmes nekā to paredz Ministru kabineta noteikumi, tā rezultātā ir palielinājies pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pedagogu atlīdzībai.

Sociālā aizsardzība

Bāriņtiesas darbības nodrošināšanai plānoti izdevumi 63 002 EUR apmērā.
Sociālā dienesta budžets plānots 459 793 EUR apmērā, tai skaitā pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem 277 790 EUR:
•    pašvaldības sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudā, pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsti naudā 39 250 EUR;
•    pašvaldības sociālā palīdzība iedzīvotājiem natūrā 4 500 EUR;
•    pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 50 200 EUR;
•    naudas balvas un izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 183 840 EUR.
Sociālo pabalstu un pakalpojumu izdevumi 2019.gada pieauguši par 36%, sakarā ar un pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas  - atbalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas izdevumu segšanai un pašvaldības pirkto pakalpojuma iedzīvotājiem apjoma pieaugumu ( pansionāti, bērnunami).

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados tiks pabeigts Centra laukuma rekonstrukcijas projekts, uzsākta ēkas Skolas ielā 4 pārbūve, izbūvēta jauna tirdzniecības vieta Tīnūžos, īstenots projekts “Ūdenssaimniecības attīstības 2.kārta” (daļā pilsētas tiek izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma), ielu un ceļu labiekārtošana (asfaltēšana, grants seguma atjaunošana) un apgaismojuma ierīkošana, teritorijas labiekārtošana, veidoti jauni un atjaunoti esošie bērnu rotaļu laukumi, kā arī veiktas citas aktivitātes pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Atsevišķu projektu īstenošanai plānots piesaistīt Eiropas Savienības, valsts budžeta un citus finanšu resursus.
2018.gadā tika uzsākta un 2019.gadā tiks pabeigta Ikšķiles novada Attīstības programmas 2018. – 2024. gadam izstrāde. 2019.gadā tiks uzsākta jauna Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde.

Pašvaldības aizņēmumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 629 065 EUR apmērā, t.sk. saņemto Eiropas savienība fondu  atmaksu  176  000 EUR par īstenoto projektu "Autoceļa "Dālderi - Kalnakumpēni" pārbūve".
Pašvaldība paredz veikt aizņēmumus 3 480 439 EUR apmērā, t.sk. jau noslēgto aizdevuma līgumu ietvaros:
•    ieguldījuma INPSIA “Ikšķiles māja” pamatkapitālā projekta “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārtā” – 1 280 990 EUR,
•    Centra laukuma rekonstrukcijas 2.kārtas būvniecībai – 2 199 449 EUR.
Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu  Eiropas savienības atbalstītā projekta “Tirdzniecības vietas izveide Tīnūžos” īstenošanai.