Paziņojums par lokālplānojuma “Skolas iela 2” publisko apspriešanu

Novietojuma shēma

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2019.gada 18.decembra lēmumu Nr.20 (prot.Nr.24) “Par lokālplānojuma “Skolas iela 2” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais lokālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 2.janvāra līdz 2020.gada 30.janvārim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 13.janvārī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

 

            Publiskās apspriešanas laikā lokālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts