Paziņojums par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un tā vides pārskata publisko apspriešanu

Ikšķiles novada karte

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.23 (prot.Nr.2) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, izstrādātais Ikšķiles novada teritorijas plānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020.gada 11.marta līdz 2020.gada 8.aprīlim.

No 2020.gada 11.marta līdz 2020.gada 11.aprīlim sabiedrība var iepazīties ar Ikšķiles novada teritorijas plānojuma vides pārskatu. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata izstrādātājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, reģ. Nr.90000013714, adrese - Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, tālrunis 65030202, elektroniskā pasta adrese dome@ikskile.lv un SIA „Reģionālie projekti”, reģ. Nr. 40003404474, adrese: Rūpniecības ielā 32B-501, Rīgā, LV–1045, tālrunis 67320809, elektroniskā pasta adrese birojs@rp.lv.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 6.aprīlī plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

Publiskās apspriešanas laikā Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā (Peldu iela 22, Ikšķile), Klientu apkalpošanas centros Daugavas prospektā 34, Ikšķilē un „Kraujas”, Tīnūži, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv/geo/tapis#document_13293.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv (iesnieguma veidlapa).

Priekšlikumus var iesniegt arī aizpildot pievienoto anketu, kas jāiesniedz pašvaldībā.

Pielikumā:

1. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcija:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Ikšķiles novada funkcionālā zonējuma karte

Ikšķiles pilsētas funkcionālā zonējuma karte

Paskaidrojuma raksts, 1.pielik. Transporta plāns, 2.pielik. Kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas projekts

2. Vides pārskata projekts

3. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu