Par plānotajiem izdevumiem 2019. gadā

izdevumi2019

Ikšķiles novada pašvaldības 2019. gada budžeta izdevumi plānoti 15 842 108 EUR apmērā. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas pārsniedzis 10 000, lai nodrošinātu novada tālāku attīstību un labklājību, liela daļa izdevumi paredzēti pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai -  plānoti 4 850 735 EUR. Ielu apgaismojuma izbūve un uzturēšana, ielu posmu projektēšana un atjaunošana, Centra laukuma rekonstrukcijas 2.kārtas būvniecība, kā arī dotācija PSIA “Ikšķiles māja” ūdens apgādei,  teritoriju labiekārtošanai un citi vides attīstības darbi paredzēti jau šajā gadā. 

Tomēr lielākā daļa budžeta izdevumi paredzēti izglītībai - 5 751 429 EUR. Tie sevī ietver: Ikšķiles vidusskolas, Tīnūžu sākumskolas, pirmsskolas izglītības iestāžu “Urdaviņa” un “Čiekuriņš” darbības nodrošināšanu, kā arī interešu izglītības (Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas) finansējumu. Turklāt Ikšķiles novada pašvaldība sniedz finansējumu arī privātām izglītības iniciatīvām - pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras nodrošina pirmsskolas izglītības programmas apguvi Ikšķiles novada pašvaldības teritorijā deklarētiem bērniem.

Ikšķiles novada pašvaldība vēlas atgādināt, ka ar 2018.gada 1. septembri tika noteiktas lielākas pedagogu algu likmes nekā to paredz Ministru kabineta noteikumi, tā rezultātā ir palielinājies pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pedagogu atlīdzībai.

Papildus uzskaitītajiem izglītības izdevumiem būtu pieskaitāmi gan transporta izdevumi, gan līdzdalība izglītības projektu īstenošanā, tostarp Eiropas struktūrfondu līdzfinansētajos pasākumos.

Līdzīgi ir kultūras izdevumi, kas konkrētajā budžeta sadaļā ir plānoti 675 173 EUR apmērā, taču tie atspoguļo tikai daļu finansējuma šai jomai. Te ir pieskaitāmi izdevumi gan tehniskajam nodrošinājumam, tai skaitā iesaistīto strādnieku atalgojums, gan mākslinieku autorlīgumu atlīdzības, gan citi izdevumi, kas gada budžetā tiek iekļauti citās sadaļās (ar citu kodu numerāciju) un netiek pieskaitīti konkrētajai  izdevumu pozīcijai.  

Izglītības un kultūras pasākumu sekmīgai norisei tiek izmantoti ne vien Reģionālās pašvaldības policijas, bet arī PSIA “Ikšķiles māja” resursi, lai neradītu papildus izdevumus Ikšķiles novada pašvaldības budžetā.

budžeta2019 infografika