Izteiktas pateicības ūdenssaimniecības projekta realizētājiem

pateicība_30.07.

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu Ikšķilē īstenots projekts “Ikšķiles ūdenssaimniecības attīstības II kārta”, kura ietvaros veikta kanalizācijas tīklu un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, būvdarbus veica Ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Akorda”, savukārt autoruzraudzību -  SIA “Firma L4”. Būvdarbi tika veikti saskaņā ar SIA “Firma L4” izstrādāto projektu. Projekta pasūtītājs - Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja”.

Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Indulis Trapiņš atzina, ka realizētais projekts 30 km garumā Ikšķiles novadam ir veiksmes stāsts, jo gan projektētājs, gan būvdarbu veicējs savus pienākumus veica saskaņoti un operatīvi. “Vēlos atzinīgus vārdus veltīt arī Ikšķiles novada pašvaldības atbildīgajiem speciālistiem, jo īpaši būvvaldes pārstāvjiem. Ar prieku raugos uz to, ka projekts noslēdzies laikus. Paldies jāsaka arī Ikšķiles novada iedzīvotājiem, kuri bijuši iecietīgi un ar izpratni izturējušies pret brīžiem esošajām neērtībām,” atzina I. Trapiņš.

Ikšķiles māja_Uģis Plaudis

Būvvalde_Anda

“Jā, jāatzīst, ka pēdējo divu gadu laikā Ikšķile bija gluži kā viens liels būvlaukums, tāpēc izprotamas bija tās nedaudzās pretenzijas, ko izteica atsevišķi iedzīvotāji, taču kopumā visi problēmjautājumi kopīgiem spēkiem tika atrisināti ātri un sekmīgi,” pauda Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Mariss Martinsons.

Mariss Martinsons_30.07.

Ceļu būves firmas SIA “Binders” ūdenssaimniecības projektu vadītājs Pāvels Francuzovs sacīja, ka bijusi laba sadarbība ar pasūtītāju un lielisks sabiedrotais arī bijis Ikšķiles novada dome. “Gribētu teikt, ka šī projekta realizācija ir lielisks piemērs tam, kā jāsadarbojas citiem uzņēmējiem savā starpā. Prieks, ka esam snieguši savu ieguldījumu, radot Ikšķiles novadu un Ikšķili par zaļāku un videi draudzīgāku pilsētu.”

Binders_Pāvels

Projekta realizācijas kopējās izmaksas sastāda 6 672 022.20 EUR (bez PVN), tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 4 593 281.14 EUR.

Binders

30.07.2020.

30.07.2020.

30.07.2020.

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju lietot centralizētās kanalizācijas pakalpojumus un pieslēgt nekustamo īpašumu pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Lai veiktu pieslēgšanos pie jaunizbūvētajiem tīkliem, ir jāsaņem tehniskie noteikumi no SIA “Ikšķiles māja”. Lai saņemtu tehniskos noteikumus nepieciešami šādi dokumenti:

  • fiziskas vai juridiskas personas iesniegums (SIA “Ikšķiles māja” sagatavots iesniegums);
  • pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;
  • zemesgrāmatas apliecība (kopija);
  • visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067., 1068.pants);
  • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiks sagatavoti un izsniegti 20 dienu laikā. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas jāievēro visas norādītās prasības un SIA “Ikšķiles māja” jāiesniedz saskaņošanai plānoto sadzīves kanalizācijas pievada izbūves shēmu pa nekustamā īpašuma teritoriju ar piesaistēm un ar īpašnieka saskaņojumu. Pēc tam sava īpašuma teritorijā drīkst sākt cauruļvadu un pieslēguma izbūves darbus. Īpašnieks sava īpašuma robežās tīklus un pieslēgumu izbūvē pašu spēkiem. Pieslēgumu pie inženiertīkliem drīkst veikt tikai SIA “Ikšķiles māja” norīkota pārstāvja klātbūtnē. Tikai pēc inženiertīklu izbūves pārbaudes veikšanas īpašnieks drīkst aizbērt tehnoloģisko tranšeju vai būvbedri. Plānotā pakalpojuma uzskaitei jāuzstāda uzskaites mezgls ar atbilstošu mēraparātu (skaitītāju), ievērojot tehnisko noteikumu norādes.
Uzmanību! Sadzīves kanalizācijas sistēmā atļauts ievadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Virszemes lietus ūdens novadīšana sadzīves kanalizācijas tīklā ir kategoriski aizliegta.

Pēc izbūves SIA „Ikšķiles māja” iesniegt izbūvēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījuma digitālo failu dwg un pdf formātā, kas ir reģistrēts Ikšķiles novada pašvaldībā vai izpildshēmu ar cauruļvadu un skataku diametriem, iebūves dziļumiem (spiedvadu augšas atzīmes, pašteces cauruļvadu tekņu atzīmes) un piesaistēm. Pēc visu darbu pabeigšanas saņemt atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijai no SIA „Ikšķiles māja”.

Pēc cauruļvadu izbūves un skaitītāja uzstādīšanas jāierodas SIA “Ikšķiles māja”, Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē (darba laiks pirmdienās 8.00-13.00 13.30-19.30; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-13.00 13.30-16.30; piektdienās 8.00-13.00) un jānoslēdz līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu (kanalizācijas novadīšana).

Papildus informācija par pieslēgumu veikšanu var saņemt pa mob. tālruņa Nr. 27333124, 27844103 vai rakstīt uz e-pasta adresēm: ugis.plaudis@ikskilesmaja.lv, vilis.bite@ikskilesmaja.lv, informāciju par līgumu slēgšanu, tarifiem un norēķiniem var saņemt pa tālruni 65030316, e-pasta adrese: birojs@ikskilesmaja.lv vai ierodoties personīgi SIA “Ikšķiles māja” birojā Dainu ielā 1A-1, Ikšķilē.

 

kohēzijas fonds ES