Informācija par pašvaldības darba organizāciju ārkārtas situācijas laikā (PAPILDINĀTS)

pasv

Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz izsludināto ārkārtas situāciju valstī, no 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim Ikšķiles novada teritorijā tiek atcelti plānotie kultūras, sporta un izglītojošie publiskie pasākumi, kā arī treniņi, sacensības un mēģinājumi pašvaldības iestādēs.

Šajā laika posmā apmeklētājiem slēgtas šādas pašvaldības iestādes un objekti:

 •  Ikšķiles novada pašvaldība
 •  Ikšķiles tautas nams
 •  Tīnūžu tautas nams
 •  Centrālā bibliotēka un Tīnūžu bibliotēka
 • Kultūras mantojuma centrs ”Tīnūžu muiža”
 •  Tūrisma informācijas centrs
 • Jauniešu centrs
 • Veselības veicināšanas centrs  

 

Slēgtas izglītības iestādes:

 •  Ikšķiles vidusskola (arī skolas sporta laukums)
 • Tīnūžu sākumskola
 • Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola
 • Sporta skola

Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Urdaviņa” un “Čiekuriņš” netiek slēgtas, kā arī darbosies Tīnūžu sākumskolas pirmsskolas posms. Vecāki tiek aicināti vest bērnus uz iestādi tikai gadījumā, ja nav citu iespēju bērna pieskatīšanai.

  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums (veidlapa), ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

 

Darba organizācija pašvaldības iestādēs:

     Ikšķiles novada pašvaldība Ikšķilē,  Peldu ielā 22

Ikšķiles novada pašvaldības darbinieki iespēju robežās darbu organizēs attālināti,  darba vietu apmeklējot tikai nepieciešamības gadījumā, ja pienākumus un uzdevumus nevarēs veikt attālināti.

 • Aicinām iedzīvotājus Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@ikskile.lv.
 • Iesniegumus un citus dokumentus var arī sūtīt pa pastu,  vai nogādāt pašvaldībā, kur ir speciāli izvietota pastkaste dokumentu attālinātai iesniegšanai.
  pasts
 • Ikšķiles novada pašvaldībā  kase tiek slēgta. Maksājumu veikšanai lūdzam izmantot valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija lv.  Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu var veikt arī SIA “Maxima” veikalu kasēs visā Latvijā.

                                                                      Būvvalde

Būvvalde darbosies attālināti.  Tā turpina izskatīt un akceptēt būvniecības ieceres un būvprojektus elektroniski izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Iesniegumus no iedzīvotājiem būvvalde pieņem elektroniski parakstītus e-pasta adresē buvvalde@ikskile.lv.
Konsultācijas mutiski var saņemt telefoniski:

 • teritorijas plānošanas jautājumi, zemes ierīcība, īpašumu apgrūtinājumi un nekustamā īpašuma atļautā izmantošana - pa tālruni 65030344;
 • būvniecība un zemes vienības plānošanas jautājumi - pa tālruni 65030775;
 • dokumentu iesniegšana un saņemšana, reklāmas izvietošana - pa tālruni 65030443;
 • būvju nodošana ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšana, pārreģistrēšana - pa tālruni 65020898.


                                                                   Klientu apkalpošanas centrs

Ikšķiles novada pašvaldība pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē Klientu apkalpošanas centros Ikšķilē un Tīnūžos.
Informāciju par pakalpojumu saņemšanas iespējām var saņemt:

 • Klientu apkalpošanas centrs Ikšķilē - tālr.: 65068932, e-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv vai irina.vavere@ikskile.lv
 • Klientu apkalpošanas centrs Tīnūžos - tālr.: 65068952, e-pasts: tinuzi@pakalpojumucentri.lv vai ilona.balode@ikskile.lv

Aicinām iedzīvotājus Ikšķiles novada pašvaldībai adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@ikskile.lv.

aa

                                                                 

                                                                      Bāriņtiesa

 Ikšķiles novada bāriņtiesa valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas periodā apmeklētājus klātienē nepieņem. Šajā periodā bāriņtiesā netiek sniegti apliecinājuma pakalpojumi (kas pielīdzināmi notariālajiem pakalpojumiem), kā arī tiek atceltas plānotās dzīves apstākļu pārbaudes.

Bāriņtiesa konsultācijas sniedz attālināti pa tālruni 65020895, 26310869 vai e-pastu barintiesa@ikskile.lv.

 • Iesniegumus un citus dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai nogādāt pašvaldībā, kur ir speciāli izvietota pastkaste dokumentu attālinātai iesniegšanai.
 • Izņēmuma gadījumi, kad bāriņtiesa veiks nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, ir situācijās, kad ir aizdomas par bērna veselības un dzīvības apdraudējumu ģimenē.
 • Ārkārtas situācijas periodā bāriņtiesas lietas tiks izskatītas sēdē bez lietas dalībnieku piedalīšanās, izņemot, lietās par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Aicinām procesa dalībniekus paskaidrojumus un pierādījumus lietā iesniegt rakstiski. Ja administratīvā procesa dalībnieki nepiekrīt, ka lieta tiek izskatīta bez viņu piedalīšanās sēdē, tad lūdzam par to informēt rakstiski, un lietas izskatīšana tiks atlikta.
 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas jautājumos, ierodoties uz bāriņtiesas sēdi klātienē, personai būs jāparaksta apliecinājums, ka pēdējo divu nedēļu laikā nav apmeklētas Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Veselības ministrijas publiskotajai informācijai), nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām (cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties).

                                                                   Sociālais dienests

 Sociālais dienests nodrošinās Ikšķiles novada iedzīvotāju pieņemšanu atbilstoši apmeklētāju pieņemšanas laikiem:

 • Pirmdienās 8.30-13.00; 14.00-19.00;
 • Otrdienās 8.30-12.00;
 • Trešdienās 8.30-12.00; 12.30-17.00;
 • Ceturtdienās 12.30-17.00;
 • Piektdienās 8.30-15.00.

 Sociālā dienesta pakalpojumi - transporta pakalpojums un aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināti līdzšinējā kārtībā.
 Atvērto durvju diena 17.03.2020. tiek atcelta!
 Aicinām iedzīvotājus pirms vēršanās Sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu saņemšanas atbildīgi izvērtēt, vai persona (ģimene) nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām.

Informējam, ka iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var sūtīt uz e-pastu: socialaisdienests@ikskile.lv.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 65055459, 26179145, 22027666.

Lai mazinātu koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” izplatīšanās risku, lūdzam izvērtēt nepieciešamību apmeklēt pašvaldības iestādes. Esiet atbildīgi par savu un līdzcilvēku veselību!
Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem!

 14.marta Ministru kabineta ārkārtas un Krīzes vadības padomes kopsēdē nolemts ( vairāk informācijas  šeit: )

 • atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.
 • Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00