Ikšķiles novada teritorijas plānojuma izstrāde ir priekšlikumiem atvērta

teritor planojums

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.23 (prot.Nr.2) “Par Ikšķiles novada teritorijas plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, izstrādātais Ikšķiles novada teritorijas plānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

Ikšķiles novada teritorijas plānojuma un vides pārskata projekts apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā Geolatvija.

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt, nosūtot uz adresi - Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu ielā 22, Ikšķilē, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv (iesnieguma veidlapa). 

Priekšlikumus var iesniegt arī aizpildot pievienoto anketu, kas jānosūta pašvaldībai.

Informācijai:

1. Ikšķiles novada teritorijas plānojuma 1.redakcija:

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Ikšķiles novada funkcionālā zonējuma karte

Ikšķiles pilsētas funkcionālā zonējuma karte

Paskaidrojuma raksts, 1.pielik. Transporta plāns, 2.pielik. Kultūras pieminekļu individuālās aizsardzības zonas projekts

2. Vides pārskata projekts

3. Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādes procesu