Ikšķiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam vides pārskats

Ikšķiles novada teritorija plānojuma 2011.-2023.gadam vides pārskats.

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 21.decembra lēmumu Nr.28 (prot.Nr.13) tika apstiprināts Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam, kam tika veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.
Atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 29.punkta prasībām Ikšķiles novada pašvaldība informē, ka:
1. plānošanas dokumenta nosaukums ir Ikšķiles novada teritorijas plānojums 2011.-2023.gadam;
2. izstrādātājs ir Ikšķiles novada pašvaldība, Strēlnieku ielā 10, Ikšķile, Ikšķiles nov., tālr.65030202,www.ikskile.lv;
3. ar plānošanas dokumentu un vides pārskatu, informatīvo ziņojumu, atzinumu par vides pārskatu un monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņiem interesenti var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, kā arī pašvaldības mājaslapā (skatīt datnes pielikumā).

Pielikumi: