Ikšķiles novada pašvaldību neuzaicina uz pirmās darba grupas sanāksmi par ATR ieviešanu

dome

Ikšķiles novada pašvaldība sagatavojusi vēstuli Ogres novada pašvaldībai saistībā ar aktivitātēm jaunveidojamā Ogres novada administratīvās struktūras projekta izstrādē un darbības uzsākšanas plānošanā. 

Vēstules teksts:

2020.gada 23.jūnijā ir stājies spēkā Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums (turpmāk – likums). Saskaņā ar likuma 4.panta otro daļu, Saeima ir noteikusi, ka  Ikšķiles pilsēta un Tīnūžu pagasts, kas šobrīd veido Ikšķiles novadu, ietilps jaunveidojamajā Ogres novadā.

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 7.punktu, Ministru kabinets nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz 2021.gada 1.jūlijam pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada administratīvās struktūras projekta izstrādei. Likuma pārejas noteikumu 11.punkta trešajā apakšpunktā noteikts, ka Ministru kabinets, pārejas noteikumu 7.punktā minētos noteikumus izdod divu mēnešu laikā pēc likuma spēkā stāšanās. Papildus iepriekš minētajam, saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 8.punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 2020.gada 30.septembrim izstrādā pašvaldībām metodiku jaunveidojamo novadu darbības uzsākšanai.

Līdz šīs vēstules sagatavošanas dienai, Ministru kabinets nav izdevis likuma pārejas noteikumu 7.punktā minētos noteikumus, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nav izstrādājusi likuma pārejas noteikumu 8.punktā minēto metodiku.

Ogres novada pašvaldības mājas lapā www.ogresnovads.lv 2020.gada 8.jūlijā ir publicēts raksts “Notikusi pirmā darba grupas sanāksme par ATR ieviešanu” (turpmāk – raksts), norādot ka 8.jūlijā ir notikusi pirmā darba grupas sanāksme par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu, par ko ir vienojušies Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu pašvaldību domju priekšsēdētāji. Tāpat rakstā ir minēts, ka, kopā ar Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novadu domju priekšsēdētājiem, ir izstrādāta kārtība un izveidots laika grafiks jaunā novada struktūras shēmas sagatavošanai, paredzot to prezentēt jaunajai novada vadībai. Minētajā rakstā arī norādīts, ka Ikšķiles novada domes vadība pagaidām nepiedalās administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas procesā.

Ņemot vērā, ka likums ir stājies spēkā 2020.gada 23.jūnijā un šobrīd vēl nav izstrādāts un apstiprināts likuma pārejas noteikumu 7. un 8.punktā minētais normatīvais regulējums, kā arī pēc likums spēkā stāšanās Ikšķiles novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nav saņēmusi informāciju par jaunveidojamajā Ogres novadā iekļauto teritoriālo vienību pārstāvju piedalīšanos darba grupā par jaunā novada struktūras veidošanu, pašvaldība lūdz sniegt skaidrojumu, saskaņa ar kādu normatīvo regulējumu šobrīd darbojas darba grupa, par kuras darbību ir lēmuši Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu domju priekšsēdētāji. Tāpat pašvaldība lūdz skaidrot, vai  pēc likuma pārejas noteikumu 7. un 8.punktā minētā normatīvā regulējuma apstiprināšanas, ir paredzēts veidot citu darba grupu, iesaistot tajā visu jaunveidojamajā Ogres novadā iekļaujamo pašvaldību pārstāvjus.

Ikšķiles novada pašvaldība savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus un pašvaldībai saistošus valsts institūciju norādījumus. Tas nozīmē, ka pārstāvot sava novada iedzīvotāju intereses, pašvaldība veiks normatīvajos aktos noteiktās darbības, tostarp piedaloties administratīvi teritoriālās reformas ieviešanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā. Ņemot vērā pašvaldības darbinieku kompetenci, pozitīvo un uz attīstību balstīto dažādu jomu sadarbības praksi un pieredzi, sadarbojoties ar citām Pierīgas pašvaldībām, kā arī pozitīvos dažādu jomu attīstības rādītājus, pašvaldības darbinieku iesaistīšanās sniegs nozīmīgu ieguldījumu jaunveidojamā novada struktūras veidošanā un darbības uzsākšanas plānošanā. Lai rastu risinājumus, kā pēc jaunā novada izveidošanas pašvaldības iedzīvotājiem nepasliktināt jau šobrīd sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, ir nepieciešama vienlīdzīga visu jaunveidojamajā novadā iekļauto pašvaldību iesaistīšana, veidojot atbilstošu administratīvo struktūru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, paredzot to attīstību.

Pašvaldība norāda, ka pēc attiecīga normatīvā regulējuma apstiprināšanas, Ogres novada pašvaldībai būtu vienlīdzīgi jāiesaista visu jaunveidojamajā Ogres novadā iekļauto pašvaldību pārstāvji, veidojot darba grupas jaunveidojamā novada administratīvās struktūras veidošanai un darbības uzsākšanas plānošanai, piesaistot arī pašvaldības pārstāvjus. Ņemot vērā jau tā atšķirīgo pašvaldības sociālekonomisko situāciju un attīstības tendences, pašvaldības neiesaistīšana likumā paredzēto darbību veikšanai, var atstāt negatīvas sekas uz visa jaunveidojamā novada turpmāko darbību.

Ņemot vērā, ka pašvaldība, pēc likuma spēkā stāšanās, nav saņēmusi uzaicinājumu ierasties uz rakstā minēto 2020.gada 8.jūlija darba grupas tikšanos, rakstā minētā informācija par Ikšķiles novada domes vadības neiesaistīšanos administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas procesā, nav korekta un neatbilst patiesībai. Pašvaldība aicina Ogres novada pašvaldību turpmāk sabiedrībai paust patiesu, precīzu, korektu un nepārprotamu informāciju ne vien par pašvaldības iesaistīšanos administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas procesā, bet arī par citiem jautājumiem, kas skar pašvaldības darbību un Ikšķiles novada iedzīvotāju intereses.

Priekšsēdētājs  Indulis Trapiņš