Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana

globuss

Paredzētās darbības nosaukums: dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti”.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Granāti” (kadastra Nr. 7494 008 0046 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7494 008 0068) Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā

Ierosinātājs: SIA "Granāti Pluss" (Reģ. Nr. 40103940438, adrese: Juglas iela 49-52, Rīga, LV-1064)

Informācija par IVN procedūru: Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2017. gada 25. maijā ir sagatavojusi ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI17SI0046, kurā ietverts lēmums piemērot IVN procedūru dolomīta un smilts ieguvei un dolomīta šķembu ražošanai atradnē “Granāti”. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam izsniedza Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 12. decembrī. Ziņojums „Dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts atradnē “Granāti”” sagatavots 2020. gada novembrī.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”

Informācija par sabiedrisko apspriešanu:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), sabiedriskās apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 20. novembra līdz 21. decembrim. 

Sakarā ar to, ka sanāksme notiek attālināti, atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam, attiecīgi arī ar ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties attālināti:

https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/dolomita-un-smilts-ieguve-un-produkcijas-smilts-dolomita-skembu-un-to-maisijumu-razosana-dolomita-un-smilts-atradne-granati.html

Atbilstoši MK noteikumu nr. 18 ''Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību'' 46. punktam, iesniedzam IVN ziņojuma ''Dolomīta un smilts ieguve un produkcijas (smilts, dolomīta šķembu un to maisījumu) ražošana dolomīta un smilts
atradnē “Granāti” Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, nekustamajā īpašumā “Granāti”'' sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolu.

Atbilstoši minētajam punktam: Protokols sabiedrībai ir pieejams pašvaldībā un birojā. Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dienas iesniegt ierosinātājam un birojam pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par protokolā atspoguļoto informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Sanāksmes 03.12.2020. protokols.

Atbildes uz jautājumiem un komentāriem par IVN ziņojumu, kuri saņemti no 2020. gada 3. decembra līdz 10. decembrim (sabiedriskās apspriešanas ietvaros)

Ierosinājumus vai precizējumus, ja kas nav korekti pierakstīts, lūgums sūtīt uz e-pastu: granatisia@gmail.com līdz 21.12.2020.

Problēmu vai kaut kādu neskaidrību gadījumā, kas rodas, meklējot vai iepazīstoties ar informāciju, visi tiek aicināti sazināties ar IVN izstrādātajiem pa tālruni +371 67242411.

Rakstiskus priekšlikumus par ziņojumu līdz 2020. gada 21. decembrim var iesniegt SIA "Granāti Pluss", sūtot tos uz adresi Eksporta iela 10-11, Rīga, LV-1045 (elektroniskā pasta adrese: granatisia@gmail.com ), un Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).