Esošās aizsargjoslas un apgrūtinātās teritorijas Ikšķiles novada teritorijā

Esošās aizsargjoslas un apgrūtinātās teritorijas Ikšķiles novada teritorijā vektordatu formātā (MicroStation, AutoCAD) skatīt datnēs pielikumā.

Ņemot vērā mēroga noteiktību, attēlotas tikai tās aizsargjoslas, kuru platums ir lielāks vai vienāds ar 10 metriem, izņemot 10 metru platās virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas gar mākslīgiem ūdensobjektiem ārpus Ikšķiles novada ciemu un pilsētas teritorijas un 10 metru platās aizsargjoslas gar valsts nozīmes ūdensnotekām un koplietošanas novadgrāvjiem. Ģeodēziskie punkti attēloti ar ārpusmēroga apzīmējumu, nenorādot ģeodēzisko punktu klasi, pieejamās informācijas ietvaros (tikai VA "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē iekļautie punkti).
Informācija var tikt papildināta un precizēta.Informācija aktualizēta 11.11.2019.

Pielikumi: