Bāriņtiesa informē

pp

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī lūdzam Ikšķiles novada iedzīvotājus nekavējoties informēt bāriņtiesu, ja ir zināmi gadījumi, ka pašvaldībā ir bērni:

  • kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni (visdrīzāk pusaudžu vecuma);
  • kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  •  kuru vecākiem ir jāatrodas pašizolācijā un nepieciešams atbalsts ar īslaicīgu uzturēšanās vietu bērniem;
  • kuri nav sasnieguši 7 gadu vecumu un ir atstāti vieni vai bērna, jaunāka par 13 gadiem, uzraudzībā.

Informējam, ka situācijā, ja vecāki neilgu laika periodu (kas nepārsniedz trīs mēnešus) ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, ir iespēja izdot pilnvaru bērna pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem.

Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi šeit - https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

Svarīgi ikdienas organizēšanai!!!
Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, atgādinām Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Tāpat uzsverams, ka vērtējams arī bērnu briedums, ne tikai formālais vecums, lai izvērtētu, vai bērna atrašanās vienam, piemēram, 8 gadu vecumā, ir bērnam droša. Tāpat vērtējams, kāda vecuma bērns atstāts 13 un vairāk gadus sasnieguša bērna uzraudzībā (pastāv risks, ka 13 gadus vecs bērns nespēs nodrošināt pilnvērtīgu divus gadus veca bērna uzraudzību un aprūpi visas dienas garumā).

Vienlaikus aicinām Ikšķiles novada iedzīvotājus būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kam tas šobrīd visvairāk nepieciešams, kā piemēram, veciem cilvēkiem pārtikas vai medikamentu iegādei.

......................................................................

 Ikšķiles novada bāriņtiesa valstī izsludinātajā ārkārtas situācijas periodā apmeklētājus klātienē nepieņem. Šajā periodā bāriņtiesā netiek sniegti apliecinājuma pakalpojumi (kas pielīdzināmi notariālajiem pakalpojumiem), kā arī tiek atceltas plānotās dzīves apstākļu pārbaudes.

Bāriņtiesa konsultācijas sniedz attālināti pa tālruni 65020895, 26310869 vai e-pastu barintiesa@ikskile.lv.

  • Iesniegumus un citus dokumentus aicinām sūtīt pa pastu, iesniegt elektroniski vai nogādāt pašvaldībā, kur ir speciāli izvietota pastkaste dokumentu attālinātai iesniegšanai.
  • Izņēmuma gadījumi, kad bāriņtiesa veiks nepieciešamās darbības normatīvajos aktos noteiktajā apjomā, ir situācijās, kad ir aizdomas par bērna veselības un dzīvības apdraudējumu ģimenē.
  • Ārkārtas situācijas periodā bāriņtiesas lietas tiks izskatītas sēdē bez lietas dalībnieku piedalīšanās, izņemot, lietās par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Aicinām procesa dalībniekus paskaidrojumus un pierādījumus lietā iesniegt rakstiski. Ja administratīvā procesa dalībnieki nepiekrīt, ka lieta tiek izskatīta bez viņu piedalīšanās sēdē, tad lūdzam par to informēt rakstiski, un lietas izskatīšana tiks atlikta.
  • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas jautājumos, ierodoties uz bāriņtiesas sēdi klātienē, personai būs jāparaksta apliecinājums, ka pēdējo divu nedēļu laikā nav apmeklētas Covid-19 skartās valstis vai teritorijas (atbilstoši Veselības ministrijas publiskotajai informācijai), nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām (cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties).