Atbalsts Ikšķiles novada iedzīvotājiem

rokas sadarbība

Ja valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas periodā ģimenē ir radušās finansiālas problēmas, lūdzam ņemt vērā, ka Ikšķiles novada pašvaldības Sociālais dienests var sniegt sociālo palīdzību.

Ģimenes (personas) ienākumi un materiālie resursi ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu (MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”).

Ģimenes (personas) vēršas Sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk tekstā - deklarācija).

Trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja:

  • ģimenē, kurā nav darbspējīgas personas pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 260,00 uz vienu ģimenes locekli mēnesī;
  • ģimenē, kurā ir darbspējīgas personas pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 200,00 uz vienu ģimenes locekli mēnesī.

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz EUR 128,06 un ja:

  • tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai īpašums;
  • tā nav noslēgusi uztura līgumu;
  • tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
  • persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37.panta pirmajai daļai.

Laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību (sākot no š.g. 12.marta), un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķirs ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu krīzes situācijā.

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punkts nosaka, ka valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā par krīzes situāciju uzskatāma situācija, kad no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, tā pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:

1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);

3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu;

4) persona ir piespiedu bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet  tai nepienākas bezdarbnieka pabalsts vai bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laiks ir beidzies, pašnodarbinātas personas, kurām nepienākas dīkstāves pabalsts, vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, galvenais ģimenes pelnītājs zaudējis darbu vai ienākumus no īpašuma ārvalstīs, u.c.).

Ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz pabalstu krīzes situācijā saistībā ar visā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielinās izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam. To nosaka 2020.gada 16.aprīlī pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas papildināti ar  pārejas noteikumu 39.punktu. Grozījumi stājās spēkā 2020.gada 18.aprīlī.

Ja persona saņem dīkstāves pabalstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tai nav tiesības saņemt pašvaldības pabalstu krīzes situācijā. Attiecīgi piemaksu 50 euro apmērā saņem persona par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru tai uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Lai varētu pretendēt uz pabalstu, persona sagatavo rakstisku iesniegumu, kurā apraksta situāciju un pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas rašanos sakarā ar Covid-19 izplatību.

Iesniegumus un dokumentus Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu socialaisdienests@ikskile.lv vai ievietojot pastkastē pie Sociālā dienesta ieejas vārtiņiem. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Jautājumu/neskaidrību gadījumā par atbalsta iespējām aicinām sazināties ar Ikšķiles novada pašvaldības Sociālo dienestu, zvanot uz tālruņa numuriem 65055459, 26179145, 22027666, 68625938.