PII Čiekuriņš

PII ČiekuriņšIkšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”

Adrese: Irbenāju iela 2, Ikšķiles novads, Ikšķile, LV-5052

Tālrunis: 25410189; 28672556

E-pasts: ciekurins@ikskile.lv

Iestādes vadītāja: Laimīte Seņkāne-Soste

Lūgums pirms tam sazināties ar vadītāju, lai vienotos par tikšanās laiku pa telefonu 28672556.

Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” atvērta 2018. gada 1. septembrī. Iestādē ir astoņas grupas, par kuru simboliem izvēlēti astoņi Latvijas putni – “Cielaviņas”, “Dūkuriņi”, “Pūcītes”, “Dadzīši”, “Tilbītes”, “Dzenīši”, “Ķīvītes” un “Dzilnīši”. Iestādē ir izbūvēta sāls istaba un baseins, kurā peldētapmācību nodarbības  notiek gan Ikšķiles novada pašvaldības PII “Čiekuriņš” bērniem, gan sagatavošanas vecuma bērniem no Tīnūžu sākumsskolas pirmsskolas grupām, kā arī PII “Urdaviņa.”

Kopējais bērnu skaits Iestādē 2018./2019.mācību gadā bija 174 bērni, 2019./2020. mācību gadā ir 188 bērni. Šajā mācību gadā - 2020./2021. iestādi apmeklē 188 bērni.                                 

Iestādē strādā 16 pirmsskolas izglītības skolotāji, mūzikas skolotājsa, 2 fiziskās attīstības skolotāji, no tiem viens peldēšanas treneris, logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un 16 tehniskā personālā darbinieki.

Iestādes vecākiem pieejama Skolvadības sistēma “E-klase,” kura kalpo gan kā Iestādes mājaslapa, gan kā  iekšējā Iestādes informācijas aprites sistēma. Vecāki “E-klasē” var sekot līdzi Bērnu sasniegumiem,  grupu mēneša aktivitāšu plāniem, var pieteikt Bērnu kavējumus, kā arī sazināties ar visiem izglītības iestādes speciālistiem un skolotājiem.

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” šobrīd realizē divas pirmsskolas izglītības programmas –

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511);

2020./2021.mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes: 

1. Mācību un audzināšanas procesā attīstīt izglītojamo radošumu, akcentējot individuālo pašizpausmi.

2. Turpināt organizēt izglītojamo pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, ieviešot kompetencēs balstītu mācību pieeju.

3.  Bērnu patriotiskās audzināšanas veicināšana un aktualizēšana.

4. Pilnveidot pedagoģisko procesu izmantojot interaktīvās tāfeles un interaktīvos darba materiālus:

Mācību darba organizācija

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;

Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā nodarbībās un aktivitātēs pirmsskolā;

Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;

Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.

Interešu izglītība

Pēcpusdienā bērniem ir iespēja apmeklēt un darboties kādā no interešu izglītības pulciņiem - tautiskās dejas, angļu valoda, dambrete, robotika,pulciņu, kā arī ansamblis.

Pašnovērtējuma ziņojums