Projekti

Meža dienas 2020

 

Projekta nosaukums

Meža dienas 2020

 

Projekta iesniedzējs

Latvijas Pašvaldību savienība

Partneris

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Latvijas sabiedrība Meža dienās 2020 aicināta pievērst uzmanību mežsaimniecībai un ainavai teritorijā, kā arī zaļās zonas nepieciešamībai, īpaši parku, mežaparku, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt to labiekārtošanu.

 

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 700, kas paredzēta stādu iegādei.

 

Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros plānots atjaunot Bērzu birzs apstādījumus, papildinot tos ar ilgtspējīgu, pilsētas apstākļiem piemērotu koku šķirņu dižstādiem –  3 Sarkanā ozola (Quercus rubra) stādiem.

Projekta rezultāts

Iesaistoties Ikšķiles vidusskolas skolēniem, pašvaldības darbiniekiem un interesentiem, izglītojoša pasākuma ietvaros atjaunoti Bērzu birzs apstādījumi.  

 

Projekta ilgums

20.09.2020-20.10.2020

 

 

Eiropas sporta nedēļa Ikšķiles novadā

Projekta nosaukums

Eiropas sporta nedēļa Ikšķiles novadā

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir mazināt mazkustīga dzīvesveidu, aicinot ne tikai bērnus un jauniešus, bet visu sabiedrību kopumā ikdienā nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, rūpētiem par veselīgu un sabalansētu uzturu.

Finansējuma avots

Eiropas sporta nedēļas pasākumi tiek līdzfinansēti no Eiropas Savienības Erasmus+ projekta “Eiropas Sporta nedēļa” un valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar Latvijas Sporta Federāciju Padomi (LSFP).

Projekta budžets

LSFP finansējums ir 2700.00 EUR

Pašvaldības finansējums ir 1205.00 EUR

Galvenās aktivitātes

Eiropas sporta nedēļas 2020 ietvaros tiks organizēti vairāki pasākumi: “Latvijas orientēšanās nakts”, “Ikšķiles RAGS”, “Fizkultūras nora spēka punkts”, psiholoģes Ditas Leinertes izglītojoša lekcija „Ēšanas traucējumi un kā ar tiem tikt galā”.

Projekta ilgums

23.09.2020 - 30.09.2020.

Latvijā sākas Eiropas Sporta nedēļa - Madona.lvValsts izglītības attīstības aģentūra » Erasmus+ » Erasmus+ » LogoGrafiskā zīme 

 

 

Disku golfa laukuma izveide Ikšķilē

Projekta nosaukums

Disku golfa laukuma izveide Ikšķilē

Projekta numurs

 Nr.20-04-AL02-A019.2202-000003

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir dažādot brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Ikšķiles novada iedzīvotājiem un viesiem, izveidojot disku golfa laukumu Lībiešu parka teritorijā. 

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma  „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa ir EUR 10 000, no kurām

ELFLA finansējums ir EUR 9 000

Pašvaldības finansējums ir EUR 1 000

Galvenās aktivitātes

Disku golfa laukuma izveide ar 9 dažādas grūtības pakāpes groziem un teritorijas labiekārtošana

Projekta rezultāts

Dažādotas Ikšķiles novada iedzīvotāju un viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas, tiks radīta jauna, un līdz šim novada teritorijā un tuvākajā apkārtnē nebijusi bezmaksas sabiedriskā aktivitāte – disku golfs.

Projekta ilgums

02.06.2020 - 21.12.2020

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Vairāk informācija par PPP “Zied zeme” – www.ziedzeme.lv

 

Starpsektoru sadarbība jauniešu sasniegšanai

 

Projekta nosaukums

Cross-sectorial cooperation for reaching out to the youth

Projekta numurs

2020-1-LV02-KA205-003145

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt starpsektoru sadarbībai nepieciešamās kompetences un instrumentus darba ar jaunatni kvalitātes celšanai Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā un Vācijā.

Projekts nodrošina atbalstu darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm vietējā līmenī, lai stiprinātu un uzturētu kvalitatīvu un ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību un starptautiskās tikšanās pieredzes apmaiņai.

Finansējuma avots

Projekts finansē Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 77 308.00 EUR, kas pilnībā tiek segtas no Erasmus+ piešķirtās dotācijas.

Galvenās aktivitātes

Projektā iesaistītajiem būs iespēja mācīties un pilnveidot savas kompetences, uzlabot esošās starpsektoru sadarbības pieejas, dalīties pieredzē ar saviem labās prakses piemēriem un kopumā uzlabot darba ar jauniešiem kvalitāti savā darbības teritorijā un piedalīties starptautiskās aktivitātēs:

- Starptautiskā projekta atklāšanas tikšanās Latvijā (Ikšķiles novada pašvaldība).

- Studiju vizīte par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Vācijā

- Apmācības par starpsektoru sadarbību jaunatnes jomā, Lietuvā.

- Apmācības par novērtēšanas un attīstības instrumentiem starpnozaru sadarbībai darbā ar jaunatni, Latvijā (Ikšķiles novada pašvaldība).

- Starptautiskā projekta noslēguma tikšanās Norvēģijā.

Projekta rezultāts

Plānotās aktivitātes sniegs inovatīvu ieguldījumu  darba ar jaunatni plānošanā, īstenošanā un turpmākajā attīstībā. No apzinātām starpsektoru sadarbības pieejām četrās valstīs tiks veidoti jauni labās prakses principi, tiks sniegta iespēja citu iestāžu darbiniekiem dalīties savās pieredzēs un apkopot dažādu iesaistīto pušu pieredzes fokusā liekot starpinstitucionālo sadarbību.

Projekta ilgums

2020.gada 1.augusts līdz 2021.gada 1.novembris

 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk informācijas par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Vairāk informācijas par Stratēģiskām partnerību izglītības, apmācības un jaunatnes jomās pieejams EK tīmekļa vietnē.

erasmus

 

Militārais mantojums

 

Projekta nosaukums

Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts, Est-Lat156

 

Vadošais partneris

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”

 

Projekta partneri

Latvijā:

Vidzemes Tūrisma asociācija, Kurzemes plānošanas reģions, Saldus novada pašvaldība, Ventspils muzejs, Rīgas plānošanas reģions, Olaines Vēstures un mākslas muzejs, Ikšķiles novada pašvaldība, Biedrība “Mores muzejs”, SIA “Sky Port”, Carnikavas novada pašvaldība, SIA “Rehabilitācijas Centrs Līgatne”, Amatas novada pašvaldība.

Igaunijā:

Peipusa Pārrobežu sadarbības centrs, Hāpsalu un Lēnes muzeju fonds, Sāremā Tūrisma informācijas centrs, Igaunijas Nacionālā mantojuma pārvalde, Lēne-Nigulas pašvaldība, Sāremā Kara lietu muzejs, NVO “Panga Areng”, NVO “Hījumā Militārās vēstures biedrība, Igaunijas Kara muzejs – Ģenerāļa Laidonera muzejs, Igaunijas lauku tūrisma asociācija, Setomā pašvaldība.

Projekta mērķis

Attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem.

Finansējuma avots

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) INTERREG Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam 2.Prioritātes “Tīra un augstvērtīga dzīves vide”, 2.1. Specifiskā mērķa “Uz dabas un kultūras mantojuma balstīta tūrisma attīstība” ietvaros ar ERAM finansējumu un Ikšķiles novada pašvaldības finansējumu.

Projekta budžets

Attiecināmo izmaksu summa Ikšķiles novada pašvaldībai ir EUR 21 869.86, no kuras:

ERAF finansējums ir EUR  18 589.38

Pašvaldības finansējums ir EUR  3 280.48

Projekta kopējais budžets: 1 928 992,39 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 1 639 643,53 EUR.

Galvenās aktivitātes

  • Izveidot sadarbību starp militārā mantojuma objektu īpašniekiem/apsaimniekotājiem, tūrisma attīstības plānotājiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem ar mērķi izmantot efektīvāk militārā mantojuma resursu daudzveidīga tūrisma piedāvājuma izveidei.
  • Pārņemt labo praksi un pieredzi militāro objektu apsaimniekošanā un iekļaušanā tūrisma piedāvājumā, veidojot kontaktus ar militārā mantojuma organizācijām Eiropā un organizējot pieredzes apmaiņas vizītes.
  • Izstrādāt vienotu militārā mantojuma tūrisma produktu, kas ietvers 150-170 militārā mantojuma objektus Latvijā un Igaunijā (muzeji, kolekcijas, kauju vietas, militārās būves, utt.), kā arī izveidot 10 tūrisma maršrutus.
  • Uzlabot 36 apskates vietas, pielāgojot atsevišķus militārā mantojuma objektus tūristu uzņemšanai, uzlabojot ekspozīcijas, ierīkojot norādes uz atsevišķiem objektiem dabā.
  • Īstenot mārketinga aktivitātes, lai piesaistītu vietējos un ārvalstu ceļotājus – militārā mantojuma tūrisma produkta brošūra un ceļveži, vienota Web un Facebook platforma, reklāmas video, sadarbība ar militārā mantojuma organizācijām Eiropā un tūrisma aģentūrām, dalība tūrisma izstādēs, reklāmas pasākumi medijos u.c.

 

Projekta rezultāts

Izveidots vienots militārā mantojuma tūrisma produkts, kas iepazīstinās ar Latvijas un Igaunijas kopīgo militāro mantojumu laika posmā no abu valstu neatkarības iegūšanas līdz tās atjaunošanai. Tūrisma produkts tiks veidots, apsekojot un dokumentējot objektus, izstrādājot tiem vienotu vizuālo identitāti un vienota formāta vēsturisko notikumu aprakstu, izdodot militārā mantojuma tūrisma ceļvežus, uzlabojot vairākas apskates vietas, kā arī izveidojot interneta platformu, kurā tiks apkopota informācija par objektiem.

Pie Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra „Tīnūžu muiža” tiks izveidots interaktīvs stends, lai centra  apmeklētājus informētu par muzeja ekspozīciju un Pirmā pasaules kara cīņām.

 

Projekta ilgums

01.01.2020 – 31.12.2022

 

 

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Vairāk informācija projekta tīmekļa vietnē.page1image3380320704

Jaunatnes spēks - sapurināt tagadni, veidot nākotni

 

Projekta nosaukums

“The Power of Youth - Shaking the Present, Building the Future”

Projekta numurs

2020-2-LV02-KA347-003434

Iesniedzējs

Ikšķiles novada pašvaldība (Ikšķiles novada jauniešu dome sadarbībā ar Haapsalu Jauniešu centru un Haapsalu skolu pašpārvalžu jauniešiem)

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par līdzdalības nozīmi un stiprināt pašpārvalžu un jauniešu domju kompetences.

Projekts veicina jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē un viņu mijiedarbību ar lēmumu pieņēmējiem.

Finansējuma avots

Projektu finansē Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir 14 292.00 EUR, kas pilnībā tiek segtas no Erasmus+ piešķirtās dotācijas.

Galvenās aktivitātes

Galvenās projekta aktivitātes:

  • Starptautiskā Jauniešu un lēmumpieņēmēju tikšanās “Shaking the Present: Hack the Participation” (Ikšķiles pašvaldībā).
  • Vietējie jauniešu forumi ”Our Reality – Our Choice” Ikšķiles un Haapsalu pašvaldībās.
  • Starptautiskā jauniešu un lēmumpieņēmēju tikšanās “Building the Future” (Haapsalu pašvaldībā).

Projekta ilgums

1.09.2020. – 31.05.2021.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vairāk informācijas par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru pieejama tīmekļa vietē.

Vairāk informācijas par Jaunatnes dialoga projektiem pieejami EK tīmekļa vietnē

 

projekts2020