IKŠĶILES NOVADA ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS VIDES PĀRSKATS

Vides pārskatā ir izvērtētas Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas ietvaros plānotās rīcības, kas var radīt tiešu un netiešu ietekmi uz vidi. Tiešās ietekmes ir, galvenokārt, saistītas ar transporta un komunālās saimniecības infrastruktūras un ražošanas attīstību, bet netiešās ietekmes ir saistītas ar potenciālo iedzīvotāju skaita pieaugumu, uzņēmējdarbības attīstību, vides un infrastruktūras sakārtošanu, kā arī tūristu skaita pieaugumu.

Realizējot attīstības programmā norādītās rīcības, būs gan pozitīvas, gan negatīvas ietekmes. Paredzams, ka īstenojot ar komunālo pakalpojumu infrastruktūras attīstību saistītus projektus, tiem būs pozitīva ietekme uz vidi: uzlabosies gaisa kvalitāte, tiks samazināts gruntsūdeņu, ūdenstilpņu un ūdensteču piesārņojums, kam parasti ir pastāvīga ietekme uz infrastruktūras tuvumā dzīvojošiem iedzīvotājiem.

Darbībām, kas saistītas ar transporta infrastruktūras modernizāciju un teritoriju attīstību, sagaidāma diferencēta ietekme uz vidi, jo paralēli pozitīvai ietekmei, ko radīs infrastruktūras sakārtošana, palielinoties satiksmes intensitātei, iespējama gaisa piesārņojuma un trokšņu palielināšanās.

Attīstot saimnieciskās darbības teritorijas un ražošanas objektu būvniecību, var rasties negatīva ietekme uz vidi, ja netiek ņemti vērā katrā konkrētā gadījumā risinājumi būtiskāko ietekmju novēršanai un samazināšanai.

Tūrisma un rekreācijas infrastruktūras attīstībai, to pareizi plānojot un īstenojot, kopumā paredzama pozitīva ietekme uz vidi. Detalizēta ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un bioloģisko daudzveidību vērtējama pirms konkrētu darbību uzsākšanas.

Vienlaicīgi jāņem vērā, ka palielinoties rekreāciju teritorijas apmeklēšanas intensitātei, iespējama arī slodzes paaugstināšanās uz ekosistēmu.

Lai varētu samazināt vai novērst iespējamās ietekmes uz vidi, nepieciešams realizēt dažādus pasākumus un izvēlēties optimālākos risinājumus.

Attīstot satiksmes infrastruktūru, rūpniecības un saimnieciskās darbības teritorijas, jāveic teritorijas izpēte un katrā konkrētā gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums un/vai ietekmes uz vidi novērtējums, ja tas piemērojams paredzētajai darbībai, jāparedz attiecīgās nozares labāko pieejamo tehnoloģisko paņēmienu izmantošanu.

Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas stratēģiskie jeb ilgtermiņa mērķi nodrošinās teritorijas ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. Īstenojot attīstības programmā izvirzītos mērķus, tiks nodrošināti iedzīvotājiem labvēlīgi dzīves un darba apstākļi, sakārtota vide, uzlabota transporta un sakaru infrastruktūra, uzlabota komunālo pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kas kopumā veicinās uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību, izmantojot racionāli pieejamos resursus un saskaņā ar vides aizsardzības prasībām.

Vides pārskatā ir sniegti secinājumi un/vai ieteikumi plānotajām rīcībām, lai sasniegtu labāku vides kvalitāti. Izstrādājot attīstības programmu, ir noteikta arī programmas uzraudzības kārtība un kvalitatīvie indikatori ietekmes uz vidi stāvokļa raksturošanai, bet ieteicams ņemt vērā vides stāvokļa novērtēšanai arī kvantitatīvos – izmērāmos rādītājus, kas būtiskāk atspoguļos ieviesto projektu kvalitatīvās izmaiņas vides jomā.

Kopumā var secināt, ka Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2011.-2030.gadam un Ikšķiles novada attīstības programmas 2011.– 2017.gadam īstenošana nav pretrunā ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī izvirzītās prioritātes, mērķi un rīcības virzieni atbilst starptautiskajiem un nacionālajiem dabas aizsardzības mērķiem un to realizācija neradīs būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.

 

Pielikumi:

Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums

Par Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2011. - 2030. gadam un novada attīstības programmu 2011. - 2017. gadam

Par Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas apstiprināšanu

Antropogēnās slodzes visvairāk ietekmētās vietas dabas parkā „Ogres Zilie kalni”

Par Ikšķiles novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2011.- 2030. gadam un Ikšķiles novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam Vides pārskatu