Aprūpe mājās

 Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3/2012 “Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība”

Pakalpojums paredzēts kā palīdzība dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai un dzīves kvalitātes līmeņa saglabāšanai personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Sociālais dienests izvērtē personas un ģimenes materiālos resursus, līdzdarbības iespējas un lemj par pakalpojuma finansējuma apjomu.

Pakalpojuma finansēšana no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā:

  1. vientuļam, nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kuram nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku un kura ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 256 (divi simti piecdesmit seši) EURO mēnesī;
  2. atsevišķi dzīvojošam, nestrādājošam pensionāram vai invalīdam, kura ienākumi nepārsniedz 234 (divi simti trīsdesmit četri) EURO mēnesī un tā atsevišķi dzīvojošiem likumīgiem apgādniekiem:
  • piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
  • vienīgie ienākumi ir pensija vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
  • apgādnieks ir apgādājamās personas mazbērns vai mazmazbērns;
  • līdzekļi, kas paliek apgādnieka ģimenes rīcība pēc pakalpojuma samaksas, ir mazāki par summu, kura aprēķināta, reizinot valstī noteikto minimālo algu ar koeficentu 1,0 par vienas personas ģimeni, bet par katru nākamo apgādnieka ģimenes locekli reizinot ar koeficentu 0,5.

Lai saņemtu pakalpojumu :

Jāiesniedz iesniegumu un ģimenes ārsta izdotu izziņu par šāda pakalpojuma nepieciešamību Ikšķiles novada pašvaldības Sociālajam dienestam.