LR Satiksmes ministrija informē iedzīvotājus par koku un krūmu izciršanu

Satiksmes ministrijas un valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” speciālisti, izskatot iedzīvotāju sūdzību par krūmu neciršanu Ikšķiles novada teritorijā esošā valsts vietējās nozīmes autoceļa V966 Turkalne – Tīnūži zemes nodalījuma joslā, paskaidro, ka valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildi nosaka Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumi Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Autoceļā V966 vidējā diennakts satiksmes intensitāte it 266 automašīnas diennaktī. Līdz ar to, saskaņā ar MK noteikto, šim ceļam tiek piešķirta C uzturēšanas klase. „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Ogres nodaļa šā gada 17. janvārī veica iepriekšminētā autoceļa atbilstības MK pārbaudi un konstatēja, ka ceļazīmju un krustojumu redzamību traucē krūmi. LVC nodrošinās redzamību traucējošo krūmu izciršanu.

 

Valsts autoceļu uzturēšanai nepieciešamais finansējums tiek piešķirts MK noteikumos Nr.224 noteikto prasību nodrošināšanai. Tajos noteikts, ka C uzturēšanas klasē nav prasību krūmu izciršanai (izņemot ceļa zīmju un krustojumu redzamības traucējošu), līdz ar to krūmu izciršana visā autoceļa posmā netiek plānota.

 

Lai paaugstinātu autoceļu uzturēšanas kvalitāti un nodrošinātu to uzturēšanai piešķirtā finansējuma racionālu izmantošanu, LVC piedāvā uzņēmējiem veikt apauguma noņemšanu autoceļu zemes nodalījuma joslā, kā samaksu par veikto darbu saņemot nocirstos krūmus un kokus. Autoceļā V966 LVC Centra reģiona Ogres nodaļai pagaidām nav izdevies atrast šajā darbā ieinteresētu uzņēmēju.

 

Ikšķiles novada pašvaldība