Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Būvvaldes veidlapas

 Izmantojot portālu Latvija.lv ir pieejams e-pakalpojums "Pašvaldības apstiprināta izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu" skatīt šeit - https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP174/Apraksts

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 96. pantu ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences neaizskaramību. Tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību ietvertas arī Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pantā. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā ir īpaši norādīts, ka ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību, bet šie dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Tādējādi, lai aizsargātu fizisko personu intereses, būvvalde, nodrošinot personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, informē , ka būvniecības ieceres un būvprojektu vāka noformējumā uzrādāma sekojoša informācija:

- Būvobjekta nosaukums
- Būvobjekta adrese
- Būvprojektēšanas stadija
- Būvprojekta daļas
- Gads
Pielikumi:
Download this file (4_pielik_Buvniecibas_iesniegums.doc)4_pielik_Buvniecibas_iesniegums.doc[Būvniecības iesniegums ĒKĀM]
Download this file (Apliecinajuma karte inženierbūvēm.docx)Apliecinajuma karte inženierbūvēm.docx[Apliecinājuma karte INŽENIERBŪVĒM]
Download this file (Apliecinajuma_karte_vienk_atjaunosanai.docx)Apliecinajuma_karte_vienk_atjaunosanai.docx[Apliecinājuma karte ĒKAS vienkāršotai atjaunošanai]
Download this file (Apliecinājums par inženierbūves gatavību eksplutācijai.docx)Apliecinājums par inženierbūves gatavību eksplutācijai.docx[Apliecinājums INŽENIERBŪVES gatavību ekspluatācijai]
Download this file (Apliecinajums_gatavibai_ekspluatacija.docx)Apliecinajums_gatavibai_ekspluatacija.docx[Apliecinājums par ĒKAS gatavību ekspluatācijai]
Download this file (Atzinums_par_buves_parbaudi.docx)Atzinums_par_buves_parbaudi.docx[Atzinums par būves pārbaudi]
Download this file (Buvdarbu_vaditaja_saistibu_raksts.docx)Buvdarbu_vaditaja_saistibu_raksts.docx[Būvdarbu vadītāja saistību raksts]
Download this file (Buvniecibas iesniegums_no_2017.docx)Būvniecības iesniegums inženierbūvēm[Būvniecības iesniegums INŽENIERBŪVĒM]
Download this file (Buvniecibas_iesniegums_elektriba.docx)Buvniecibas_iesniegums_elektriba.docx[Būvniecības iesniegums ELEKTRĪBA]
Download this file (buvniecibas_iesniegums_sakari.docx)buvniecibas_iesniegums_sakari.docx[Būvniecības iesniegums SAKARI]
Download this file (Buvuzrauga_saistibu_raksts.docx)Buvuzrauga_saistibu_raksts.docx[Būvuzrauga saistību raksts]
Download this file (Ekas_fasades_apliecinajuma_karte.doc)Ekas_fasades_apliecinajuma_karte.doc[Apliecinājuma karte ĒKAS fasādei]
Download this file (Iesniegums adreses piešķiršanai.doc)Iesniegums adreses piešķiršanai.doc[Iesniegums par adreses piešķiršanu vai maiņu]
Download this file (Iesniegums detālplānojuma ierosināšanai.doc)Iesniegums detālplānojuma ierosināšanai.doc[Iesniegums detālplānojuma ierosināšanai]
Download this file (Iesniegums reklāmas izvietošanai.docx)Iesniegums reklāmas izvietošanai.docx[Iesniegums reklāmas izvietošanai]
Download this file (Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprinašanai.doc)Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprinašanai.doc[Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai]
Download this file (Iesniegums _brivas formas.docx)Iesniegums _brivas formas.docx[Vispārējā iesnieguma forma]
Download this file (iesniegums_buvatlaujas_pagarinasana_pārreģistr.docx)Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai[Iesniegums būvatļaujas pagarināšanai]
Download this file (Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm_konservacija.docx)Paskaidrojuma raksts inženierbūvēm_konservacija.docx[Paskaidrojuma raksts INŽENIERBŪVES konservācija]
Download this file (Paskaidrojuma raksts_inženierbūvēm.docx)Paskaidrojuma raksts_inženierbūvēm.docx[Paskaidrojuma raksts INŽENIERBŪVĒM]
Download this file (Paskaidrojuma_raksts.doc)Paskaidrojuma_raksts.doc[Paskaidrojuma raksts ĒKĀM]
Download this file (Paskaidrojuma_raksts_ekas_nojauksanai.doc)Paskaidrojuma_raksts_ekas_nojauksanai.doc[Paskaidrojuma raksts ĒKAS nojaukšanai]
Download this file (Paskaidrojuma_raksts_ekas_vai_telpu_grupas_lietosanas_veida_mainai_bez_parbuves.)Paskaidrojuma_raksts_ekas_vai_telpu_grupas_lietosanas_veida_mainai_bez_parbuves.[Paskaidrojuma raksts ĒKU lietošanas veida maiņai bez pārbūves]
Download this file (Pazinojums_par_buvniecibu_elektriba.docx)Pazinojums_par_buvniecibu_elektriba.docx[Paziņojums par būvniecību ELEKTRĪBAI]
Download this file (Sabiedrības viedokļa aptaujas lapa.doc)Sabiedrības viedokļa aptaujas lapa.doc[Sabiedrības viedokļa aptauja]
Download this file (ZIP_nosacijumi_iesnieguma_veidlapa_.docx)ZIP_nosacijumi_iesnieguma_veidlapa_.docx[Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādāšanai]