Vārda dienu svin: Glorija, Banga

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Topodatubāze

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi par Ikšķiles novada administratīvo teritoriju no 2012.gada 27.aprīļa uztur Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde. Informācijas izsniegšanas, iesniegšanas, pārbaudes un reģistrācijas kārtību nosaka Ikšķiles novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2012 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā". Maksa par būvvaldes sniegto pakalpojumu ir noteikta ar Ikšķiles novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumu Nr.11 (prot.Nr.10) (sk. pielikumā).

Informācijas saņemšanai vai iesniegšanai pārbaudei un reģistrācijai ir nepieciešams iesniegt būvvaldei iesniegumu. Sagatavotās veidlapas skatīt pielikumā.

Informācijas izsniegšana (izņemot topogrāfiskās uzmērīšanas veikšanai) un pārbaude eģistrācija tiek veikta pēc priekšapmaksa saņemšanas. Rēķins tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pielikumā ir pievienots līguma projekts par sadarbību elektroniskā formātā starp pašvaldību un komersantu.

Informācija par sarkanajām līnijām tiek izsniegta vienlaicīgi ar informāciju no datubāzes (planšetēm) un pārbaudīta vienlaicīgi ar plāna pārbaudi, tāpēc atsevišķs būvvaldes saskaņojums nav obligāti nepieciešams. Informācija par Ikšķiles novada teritorijas plānojumā attēlotajām aizsargjoslām ir pieejama šeit: http://www.ikskile.lv/index.php/attistiba-planosana/teritorijas-planosana/126-teritorijas-planosana/511-esosas-aizsargjoslas-un-apgrutinatas-teritorijas-ikskiles-novada-teritorija

Plāns tiek reģistrēts datubāzē, izdarot uz visiem izdruku eksemplāriem šādu reģistrācijas apliecinājumu :

"Plāns reģistrēts Ikšķiles novada

pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē

ar Nr. _________, ___________

  (reģistrācijas datums)

_______________________

(datubāzes turētāja pārstāvja

 amats, vārds, uzvārds, paraksts) ".

Reģistrācijas apliecinājumu var saņemt arī elektroniskā veidā, iesniedzot būvvaldē visu rakstlaukumā norādīto personu ar e-parakstu parakstītu plānu edoc formātā. Tad reģistrācijas apliecinājums tiek pievienots šai edoc datnei un būvvaldes darbinieks izveidoto edoc pakotni paraksta ar e-parakstu.

Iesniegumi, datnes ar plāniem un Valsts zemes dienesta saskaņojumu, ko ir nepieciešams iesniegt elektroniskā formātā, ir jāsūta uz e-pasta adresi topodatubaze@ikskile.lv

Kontaktpersona - Ikšķiles novada pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands, 65030344

Pielikumi:
Download this file (Cenradis2014.pdf)Domes lēmums[Par augstas detalizācijastopogrāfiskās informācijas datubāzes turētāja sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu]
Download this file (Iesniegums_topogrāfijas_reģistrēšanai2014.doc)Iesniegums[Iesniegums topogrāfijas reģistrēšanai]
Download this file (Iesniegums_topogrāfiskās_informācijas_izsniegšanai.doc)Iesniegums[Iesniegums topogrāfiskās informācijas izsniegšanai]
Download this file (Sadarbibas_LĪGUMA_PROJEKTS.doc)Līgums[Sadarbības līgums]
Download this file (Saistošie_par topografisko informaciju_konsolideti.docx)Saistošie noteikumi[Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas un pieņemšanas kārtību Ikšķiles novadā]