Vārda dienu svin: Austris

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

1 1

Adrese: Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Tālrunis: 65068932
e-pasts: ikskile@pakalpojumucentri.lv
Darba laiks:
Pirmdiena 8.30 – 13.00 14.00 – 19.00
Otrdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Trešdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Ceturtdiena 8.30 – 12.00 12.30 – 17.00
Piektdiena 8.30 – 15.00

Svarīgi atcerēties!

Lai saņemtu pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība.

E-pakalpojuma saņemšana notiek autentificējoties ar vienu no elektroniskajiem autentifikācijas līdzekļiem: elektronisko parakstu, eID karti vai internetbankas autentifikāciju (līdzi jāņem internetbankas lietošanas rīki - kodu karte, kodu kalkulators).

***

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS

Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana

Iesniegumu pieņemšana par:

  • Algas nodokļa grāmatiņu
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu
  • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai

Atbalsta sniegšana darbam ar EDS

***

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā:
Apbedīšanas pabalsts
Bezdarbnieka pabalsts
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai
Ģimenes valsts pabalsts
Invaliditātes pensijas piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti
Maternitātes pabalsts
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Paternitātes pabalsts
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Slimības pabalsts
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Vecāku pabalsts
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
Informācija par piešķirtās pensijas / pabalsta / atlīdzības apmēru
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju / pabalstu / atlīdzību
Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem / pensijām / atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai)
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli
Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas / pabalsta / atlīdzības
Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas / pārrēķināšanas
Personas datu vai izmaksas adreses maiņa
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas / pabalsta / atlīdzības izmaksa

***

UZŅĒMUMU REĢISTRS

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros

Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem

***

LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRS

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšana no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju

***

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs

Manā īpašumā deklarētās personas

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

Šengenas vīzas pieteikums

Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis - konsultants

***

Nodarbinātības valsts aģentūra

CV un vakanču reģistrēšana

Informatīvās dienas e-versija

Profilēšana

Karjeras pakalpojumi

Darba tirgus prognozes

Izglītības iestāžu meklētājs

Elektroniskās apmācības modulis “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”

Pieteikšanās bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšanai

Pieteikšanās Aģentūras pasākumu apmeklēšanai

***

Valsts darba inspekcija

Informē iedzīvotājus par šādiem e-pakalpojumiem:

Iesniegums Valsts darba inspekcijai un Valsts darba inspekcijas atbildes saņemšana

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Valsts darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Informē darba devējus par šādiem e-pakalpojumiem:

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

Iesniegums Valsts darba inspekcijai un Valsts darba inspekcijas atbildes saņemšana

Valsts darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

Valsts darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

Darba devēja paziņojums Valsts darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem

Valsts darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

Valsts darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

Informē citas iestādes par šādiem e-pakalpojumiem:

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

Darbavietas higiēniskais raksturojums

Ziņojums par arodslimības gadījumu

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Valsts darba inspekcijas kompetences jomā

***

Lauku atbalsta dienests

Informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību

***

VALSTS ZEMES DIENESTS

Informēšana un atbalsts šādu e-pakalpojumu pieteikšanā:

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu

„Mans konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei

Mani dati Kadastrā 

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu

Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana

Mobilā aplikācija kadastrs.lv

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana

 

 
 
 

Veselības un sociālo lietu pārvaldes aktualitātes

Jaunākās foto galerijas