Sociālā palīdzība un pakalpojumi. Pašvaldības pabalsti un naudas balvas

Veselības veicināšanas centra pakalpojumu saņemšanas kārtība. Saistošie noteikumi Nr.8/2018 (spēkā no 18.04.2018.)


Veselības veicināšanas centra sniegto pakalpojumu izcenojumi (apstiprināti ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2018.gada  28. februāra lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 3))


Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.18/2017 (spēkā no 20.01.2018)


Par sociālās palīdzības pabalstiem Ikšķiles novadā. Saistošie noteikumi Nr.15/2017 (spēkā no 16.12.2017)


Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanai izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi Nr.17/2017 (spēkā no 16.12.2017)


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstu pilngadīgo personu aizgādņiem. Saistošie noteikumi Nr.24/2016 (spēkā no 12.11.2016)


Kārtība, kādā tiek piešķirts transporta pakalpojums personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās. Saistošie noteikumi Nr.31/2014


Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtība. Saistošie noteikumi Nr. 3/2013 (konsolidētā versija)


Par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. Saistošie noteikumi Nr.26/2011


Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs. Saistošie noteikumi Nr.9(2007)

Par Ikšķiles novada pašvaldības atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Saistošie noteikumi Nr. 12/2019


Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm.Saistošie noteikumi Nr.8/2011 (konsolidētā versija, spēkā no 18.04.2018)


PAŠVALDĪBAS PABALSTI UN NAUDAS BALVAS

 

Par pašvaldības pabalstu piešķiršanu Ikšķiles novada iedzīvotājiem. Saistošie noteikumi Nr.4/2019