PII Čiekuriņš

PII ČiekuriņšIkšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”

Adrese: Irbenāju iela 2, Ikšķiles novads, Ikšķile, LV-5052

Tālrunis: 25410189; 28672556

E-pasts: ciekurins@ikskile.lv

Iestādes vadītāja: Laimīte Seņkāne-Soste

Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” atvērta 2018. gada 1.septembrī. Iestādē ir astoņas grupas, par kuru simboliem izvēlēti astoņi Latvijas putni – “Cielaviņas”, “Dūkuriņi”, “Pūcītes”, “Dadzīši”, “Tilbītes”, “Dzenīši”, “Ķīvītes” un “Dzilnīši”.

Kopējais bērnu skaits Iestādē 2018/2019. mācību gadā ir 174 bērni.

Iestādē strādā 16 pirmsskolas izglītības skolotāji, mūzikas skolotājs, 2 fiziskās attīstības skolotāji, no tiem viens peldēšanas treneris, logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits un 16 tehniskā personālā darbinieki.

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš” realizē trīs programmas –

Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611);

Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511).

2018./2019. mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes:

  1. Izglītojamā patstāvīgajā darbībā sekmēt spēju un vēlmi apgūt pētniecības paņēmienus. Sekmēt bērna novērošanas spējas kā vienu no pētniecības paņēmienu un mācību metodi. Darbā ar izglītojamajiem rosināt individuālos iespaidus un secinājumu veikšanu par tiem.
  2. Meklēt un izmantot radošas sadarbības metodes Izglītojamo savstarpējā komunikācijā un sadarbībā.
  3. Veicināt pieredzes apmaiņu, jaunu, mūsdienīgu zināšanu iegūšanu un pilnveidi darbā ar interaktīvajiem mācību līdzekļiem.  Organizēt seminārus, veicinot mūsdienīgu un netradicionālu metožu apkopošanu un izmantošanu pedagogu ikdienas darbā.
  4. Meklēt un izmantot radošas sadarbības metodes ar Izglītojamā ģimeni. Veikt pasākumus veiksmīga dialoga risināšanai ar vecākiem par viņu bērna sasniegumiem un panākumiem.
  5. Veicināt Iestādē iekšējo tradīciju veidošanos un nostiprināšanos. Radīt apstākļus brīvai domu un viedokļu apmaiņai. Veicināt izpratni kolektīvā par kopējo mērķi un tā sasniegšanas iespējām.

Mācību darba organizācija

Galvenie virzieni darbā ar bērniem:

Rotaļas un spēles kā pamata līdzeklis mācību procesa organizēšanā;

Individuālās pieejas nodrošināšana mācību procesā nodarbībās un aktivitātēs pirmsskolā;

Āra nodarbību organizēšana atbilstoši laikapstākļiem;

Attīstošas vides veidošana, ka sekmē bērnu domāšanu, pētnieciskās prasmes, radošumu, kā arī piederību mācību iestādei, sadarbībā ar bērnu vecākiem, ģimenēm.

Interešu izglītība

Pēcpusdienā bērni darbojas interešu pulciņos. Bērniem ir iespēja apmeklēt  - tautisko deju pulciņu, angļu valodas un robotikas pulciņu.

Pašnovērtējuma ziņojums