Vārda dienu svin: Alvīne

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Ikšķiles novada centrālā bibliotēka - kontakti

Ikšķiles novada Centrālās bibliotēkas darba laiks vasarā (1. jūnijs – 1. septembris)

Pirmdiena 11.00-19.00
Otrdiena 11.00-18.00
Trešdiena 11.00-18.00
Ceturtdiena 11.00-18.00
Piektdiena 11.00-17.00
Sestdiena slēgts
Svētdiena slēgts

2009 02 pasakumi 245

Adrese:Strēlnieku iela 10, Ikšķile

Vadītāja: Valda Sproģe

Kontakttālrunis: 650 30891

e-pasts: biblioteka@ikskile.lv

 

Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka gadu gaitā ir organiski iekļāvusies Ikšķiles novada kultūrvidē. Pirmās biedrību bibliotēkas Ikšķiles apkārtnē veidojušās un darbojušās jau 19. gadsimta sākumā. Pirmās rakstiskās ziņas par Ikšķiles novada bibliotēku pirmsākumiem atrodamas V.Villerušas grāmatā „Gājums”, kur minēts, ka 1852.gadā Ikšķiles pagastā tika izveidota Lasīšanas biedrība ar 35 biedriem.Pēc 2.Pasaules kara bibliotēka atjaunota 1946.gadā.Gadu gaitā mainījusies bibliotēkas atrašanās vieta.1974.gadā izveidota atsevišķa bērnu bibliotēka.Pašlaik bibliotēka atrodas Ikšķiles novada pašvaldības ēkas 2.stāvā.

  • Ikšķiles novada Centrālā bibliotēka veiksmīgi sadarbojas ar daudzām Ikšķiles novada biedrībām, kultūras un izglītības iestādēm.
  • 2012. gadā iedzīvotāju skaits Ikšķiles novadā bija 8847, Ikšķiles pilsētā 4022, Tīnūžu pagastā 4825.
  • Ikšķiles novada Centrālo bibliotēku 2012. gadā izmantoja 1209 Ikšķiles pilsētas iedzīvotāji, kas sastāda 30% no visa iedzīvotāju skaita.
  • Bibliotēkas darbību konkrētā gada laikā atspoguļo gada teksta atskaite.Ieskatam ziņas no 2012. gada teksta pārskata.
  • 2012. gada beigās bibliotēkā uzsākta grāmatu automatizētā izsniegšana.
  • 2012. gadā sekmīgi izieta bibliotēkas akreditācija.Turpmākajā bibliotēkas darbībā tiks izvērtēti un realizēti akreditācijas komisijas ieteikumi.
  • 2012. gadā tika turpināta metodiskās palīdzības nodrošināšana novada skolu bibliotēkām, kā arī Tīnūžu bibliotēkai, kur 2012. gadā darbu uzsāka jauna darbiniece.

6

Viena no bibliotēkas lielākajām vērtībām ir tās grāmatu un citu dokumentu krājums.Ikšķiles novada pašvaldības atvēlētie līdzekļi ļauj iegādāties visas Ikšķiles novada lietotājiem nepieciešamās grāmatas, DVD,CD, preses izdevumus. Gadu gaitā izveidojusies jau noteikta krājuma komplektēšanas politika. Galvenie kritēriji krājuma veidošanā ir: nozīmīgi izdevumi augstskolu studentiem, labākā uzziņu literatūra, vērtīga nozaru literatūra pēc lasītāju pieprasījuma un aktualitātes, latviešu oriģinālliteratūra, bērnu grāmatas un tulkotā daiļliteratūra.

Finansējums bibliotēkas krājuma vajadzībām

Gads

Grāmatām

Presei

DVD,CD

Kopā

2011

5476

1876

342

7694

2012

5860

1595

190

7529

 

2012. gadā bibliotēkas dokumentu skaits uz vienu lasītāju bija 20, krājuma apgrozība 2.06, izsniegumu skaits uz vienu bibliotēkas lietotāju bija 41.

2012. gadā Ikšķiles NCB abonēja 65 nosaukumu žurnālus latviešu un krievu valodās gan pieaugušajiem, gan bērniem.

 

Krājums

01.01.2012.

Jaunieguvumi

 

Izslēgts

Krājums

01.01.2013.

Izsniegums

Apgrozība

23470

1905

1294

24081

41.11

2.06

Galvenie bibliotēkas darba rādītāji

Lasītāju bibliotekārā apkalpošana

Lietotāji

Apmeklējums

Izsniegums

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1190

1210

1209

17026

16926

16673

41154

41426

49696

2012. gadā Bērnu literatūras nodaļā reģistrēti 38 pirmskloas vecuma bibliotēkas lietotāji.

2012. gadā bibliotēkā veiktais uzziņu un informācijas darbs :

kopumā 2012. gadā sniegtas 6244 dažādas sarežģītības uzziņas: lasītavā 2363, abonementā 2881, Bērnu literatūras nodaļā 1000.

Viens no galvenajiem bibliotēkas darbības virzieniem ir darbs ar bērniem un jauniešiem. 2012. gadā Ikšķiles novada CB Bērnu literatūras nodaļā tika reģistrēti 421 dažāda vecuma bērni, kas ir par 21 vairāk kā 2011. gadā.

1

Bibliotēka regulāri sadarbojas ar PII „Urdaviņas” kolektīvu un iepazīstina bērnus un pedagogus ar bibliotēkas pakalpojumiem. 2012. gadā bibliotēkā bija reģistrēti 30 pirmsskolas vecuma lietotāji

Bērnu nodaļas krājums tiek regulāri papildināts ar jaunām grāmatām, DVD, CD , klausāmgrāmatām. Pēdējos gados palielinās to bibliotēkas apmeklētāju skaits, kuri apmeklē bibliotēku kopā ar visu ģimeni.

4

Bibliotēkas kolektīvs regulāri piedalās pieredzes apmaiņas braucienos.2012. gadā viesojāmies Lielvārdes, Ķeguma, Salaspils bibliotēkās, kur iepazināmies ar kolēģu pieredzi dažādās bibliotekārā darba jomās.

Bibliotēkas darbā ļoti svarīgi ir informācijas resursu popularizēšanas pasākumi : izstādes, tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem, tematiski pasākumi.
2012. gads bibliotēkai bija aktīvs gan pasākumu organizēšanā, gan dažāda apjoma un satura izstāžu veidošanā. Aizvadītajā gadā bibliotēkā varēja aplūkot 26 izstādes, kuras bija veltītas gan izcilu novadnieku atcerei, gan jaunumiem un citiem tematiem. 2012. gadā bibliotēkā bija 24 tematiski pasākumi: tikšanās ar novadnieci, rakstnieci Birutu Eglīti, tikšanās ar Ikšķiles pārmaiņu iniciatīvas grupas dalībniekiem, u.c.

5

Bibliotēka sadarbojas ar pensionāru biedrību” Saulgrieži”, biedrību „Rasas krāsas”.Vasaras periodā kopā ar bibliotēkas darbiniekiem notika kopīgi pasākumi biedrības „ Rasas krāsas” organizēto radošo darbnīcu ietvaros.

Sadarbībā ar vidusskolas bibliotēku organizējam pasākumus dažāda skolas vecuma bērniem gan bibliotēkā uz vietas, gan ejam ciemos uz vidusskolas bibliotēku, kurai ir plašas un gaišas telpas. Regulāri izmantojam gan vidusskolas bibliotēkas krājumu savām vajadzībām, gan palīdzam skolas bibliotēkai ar grāmatām no sava krājuma, DVD, klausāmgrāmatām. Bibliotēkas darbinieki sniedz arī metodisku palīdzību novada skolu bibliotekāriem darbā ar BIS Alise.

Liels gandarījums bibliotēkas kolektīvam bija gada nogalē saņemtā Ikšķiles novada iedzīvotāju pateicība par labu servisu, piedaloties akcijā ” Uzslavē labu servisu!”.

 

 

 

 
 
 

Jaunākās foto galerijas