Vārda dienu svin: Kazimirs, Izidors

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “DRĒBKALNI” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmumu Nr.16 (prot.Nr.2) “Par detālplānojuma “Drēbkalni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 8.marta līdz 2017. gada 4.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 27.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Pielikumi:
Download this file (22_02_2017_lemumsNr16_par_nodosanu_publiskajai_apspriesanai.pdf)22_02_2017_lemumsNr16_par_nodosanu_publiskajai_apspriesanai.pdf[Lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai]
Download this file (Drebkalni_Apbuves_nosacijumi.pdf)Drebkalni_Apbuves_nosacijumi.pdf[Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi]
Download this file (Drebkalni_Paskaidrojuma_raksts.pdf)Drebkalni_Paskaidrojuma_raksts.pdf[Paskaidrojuma raksts]
Download this file (Drebkalni_planota_atlauta_izmantosana.pdf)Drebkalni_planota_atlauta_izmantosana.pdf[Grafiskā daļa]

PAZIŅOJUMS PAR DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATRADNĒ “EZERLĪČI” IECERES PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 20.janvāra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.3 (prot.Nr.5-14/3) “Par būvniecības ieceres iesniegumu” par derīgo izrakteņu ieguves darbu smilts un dolomīta atradnē “Ezerlīči”, kas atrodas nekustamā īpašumā “Aigutas”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kad. nr. 74940080012), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940080062 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 15.februārim līdz 2017.gada 15.martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 6.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā ar ieceri var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Mežaparks” apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 26.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.12 (prot. Nr.12) „Par detālplānojuma „Mežaparks” apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādātāja ir SIA „Damsijas”, reģ. Nr. 40003875540, adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV–1039, tālrunis 67045980. Vides pārskata izstrādātāja ir SIA „Vides eksperti”, reģ.Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24D, Rīgā, LV-1005, tālrunis 27507017, mājaslapa www.videseksperti.lv.

Detālplānojuma teritorijā - nekustamā īpašuma „Mežaparks”, atrašanās vieta – Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140018 teritorijā, tiek plānota dabas un sporta kompleksa, tai skaitā golfa laukuma, kā arī saistīto būvju, tai skaitā viesu nama būvniecība, un nepieciešamo transporta infrastruktūras un inženierkomunikāciju objektu apbūve.

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Ar apstiprināto detālplānojumu, vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par detālplānojumu, Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vides pārskatu un informāciju par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Paziņojums par sanāksmi (detālplānojums “Mežaparks”)

2016.gada 10.oktobrī plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, 3.st. sēžu zālē notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma “Mežaparks” projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

26.09.2016. Ikšķiles nov. pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands

Paziņojums par detālplānojuma „Mednieku iela” izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 22.jūnija sēdē tika pieņemts lēmums Nr.27 (prot. Nr.7) „Par detālplānojuma „Mednieku iela” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma „Mednieku iela”, kadastra Nr. 74940140032, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140030 teritorija, nekustamā īpašuma „Ogres meža tehnikums”, kadastra Nr. 74940140001, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140001 teritorijas daļa, nekustamā īpašuma „Vidzeme”, kadastra Nr. 74940140016, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940140028 teritorija, platība - 1,63 ha.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir plānot Mednieku ielas izbūvi no krustojuma ar Mežezera ielu kā Ogres pilsētā esošās Mednieku ielas turpinājumu līdz autoceļam P5.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Ikšķiles novada pašvaldība.

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes