Vārda dienu svin: Raimonds, Laine, Vilnis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Par derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas pārskatu

Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde 2017.gada 7.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.1.2. "Par derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas pārskatu" (sk.pielikumā) par derīgo izrakteņu ieguves atradnē “Ezerlīči” ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.

PAZIŅOJUMS PAR DERĪGO IZRAKTEŅU IEGUVES ATRADNĒ “KADIĶU PĻAVA” IECERES PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes 2017.gada 24.marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.2 (prot.Nr.5-14/12) “Par derīgo izrakteņu ieguves iesniegumu” par derīgo izrakteņu ieguves darbu dolomīta, mālsmilts un smilšmāla atradnē “Kadiķu pļava”, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Kadiķu pļava”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov. (kad. nr. 74940050010), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940050010 teritorijā, nodošanu publiskajai apspriešanai un 2017.gada 21.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.2 (prot.Nr.5-14/16) “Par derīgo izrakteņu ieguves iesniegumu” par publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017.gada 18.aprīļa līdz 2017.gada 19.maijam.

            Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017.gada 8.maijā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā ar ieceri var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības ēkā un Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: buvvalde@ikskile.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Sapņu krasti” izmaiņu izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 29.marta sēdē tika pieņemts lēmums Nr.31 (prot. Nr.4) „Par detālplānojuma „Sapņu krasti” izmaiņu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamo īpašumu Mauriņu iela 6, kadastra Nr.74940150675, “Mauriņu iela”, kadastra Nr. 74940150674, “Sapņu krasti”, kadastra Nr.74940150349, atrašanās vieta – Ikšķile, Ikšķiles nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74940150667, 74940150666, 74940150668, 74940150669 teritorija 1,7897 ha platībā (sk. Novietojuma shēmu).

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas apstiprinātā detālplānojuma “Sapņu krasti” teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos, grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā, neplānojot dīķa un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas izbūvi, kā arī pārplānojot detālplānojuma teritorijā esošo zemes vienības sadalījumu.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Sandra Stirna.

Paziņojums par sanāksmi (detālplānojums “Drēbkalni”)

2017.gada 10.aprīlī plkst. 18.00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma “Drēbkalni” projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi.

27.03.2017. Ikšķiles nov. pašvaldības teritorijas plānotājs Jānis Veilands

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “DRĒBKALNI” PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017. gada 22. februāra lēmumu Nr.16 (prot.Nr.2) “Par detālplānojuma “Drēbkalni” nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 8.marta līdz 2017. gada 4.aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 27.martā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Pielikumi:
Download this file (22_02_2017_lemumsNr16_par_nodosanu_publiskajai_apspriesanai.pdf)22_02_2017_lemumsNr16_par_nodosanu_publiskajai_apspriesanai.pdf[Lēmums par detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai]
Download this file (Drebkalni_Apbuves_nosacijumi.pdf)Drebkalni_Apbuves_nosacijumi.pdf[Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi]
Download this file (Drebkalni_Paskaidrojuma_raksts.pdf)Drebkalni_Paskaidrojuma_raksts.pdf[Paskaidrojuma raksts]
Download this file (Drebkalni_planota_atlauta_izmantosana.pdf)Drebkalni_planota_atlauta_izmantosana.pdf[Grafiskā daļa]

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes