Vārda dienu svin: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA “SAPŅU KRASTI” IZMAIŅU PUBLISKO APSPRIEŠANU

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 30.maija lēmumu Nr.20 (prot.Nr.6) “Par detālplānojuma “Sapņu krasti” izmaiņu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, izstrādātais detālplānojuma projekts ir nodots publiskajai apspriešanai.

            Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2017. gada 14.jūnija līdz 2017. gada 14.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 26.jūnijā plkst. 18:00 Ikšķiles novada pašvaldības ēkā Peldu ielā 22, Ikšķilē, sēžu zālē.

            Publiskās apspriešanas laikā detālplānojuma projekts būs apskatāms Ikšķiles novada pašvaldības ēkā, Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv, kā arī Ģeoportālā www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Ikšķiles novada pašvaldībā, Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00, vai elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu: dome@ikskile.lv.

Paziņojums par detālplānojuma „Līvciema iela 52” izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.27 (prot. Nr.5) „Par detālplānojuma „Līvciema iela 52” izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma “Spriči”, kadastra Nr.74940110007, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940110007 teritorija 3,73 ha platībā.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt savrupmāju apbūves plānošanu jaunveidojamās zemes vienībās, detalizējot prasības apbūvei mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM-2 un DzM-4), Citas koptās zaļumvietas (CZ) un Tehniskās apbūves (T) teritorijās.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājas – Albīne Riņķe un Līga Grīnberga.

Paziņojums par detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu izstrādes uzsākšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.26 (prot. Nr.5) „Par detālplānojuma „Mežaraupi” izmaiņu izstrādes uzsākšanu”.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes teritorijā ir iekļauta nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.74940121292, atrašanās vieta – Ikšķile, Ikšķiles nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940121292 teritorija 0,3020 ha platībā.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā “Mežaraupi”, nosakot Labiekārtotu apstādījumu teritorijā (LA) Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas apakšzonu, kurā nav atļauta dzīvojamās ēkas būvniecība.

Detālplānojuma izmaiņu izstrādes ierosinātāja – Karīna Fedotova.

Paziņojums par detālplānojuma „Drēbkalni” apstiprināšanu

Ikšķiles novada pašvaldības domes 2017.gada 26.aprīļa sēdē tika pieņemts lēmums Nr.28 (prot.Nr.5) „Par detālplānojuma „Drēbkalni” apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā - nekustamā īpašuma „Drēbkalni”, kadastra Nr.74940100015, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74940100015 teritorijas daļā, tiek plānota ražošanas objektu (metālapstrādei un metāla konstrukciju ražošanai), izejmateriālu un gatavās produkcijas noliktavas apbūvi, nojumes, kā arī palīgizmantošanu (biroji, vairumtirdzniecības noliktavas, palīgēkas, transporta būves (piebraucamie ceļi, autostāvvietas un laukumi), inženierapgādes objekti un tīkli).

Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, t.i. 2017.gada 4.maijā.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldē Peldu ielā 22, Ikšķilē, Ikšķiles nov. pašvaldības darba laikā, kā arī Ikšķiles novada pašvaldības mājas lapā www.ikskile.lv.

""""""""""""""""""""""""""""""""""

Par derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas pārskatu

Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde 2017.gada 7.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.1.2. "Par derīgo izrakteņu ieguves publiskās apspriešanas pārskatu" (sk.pielikumā) par derīgo izrakteņu ieguves atradnē “Ezerlīči” ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.

Vairāk rakstu...

Būvvaldes aktualitātes