Vārda dienu svin: Tenis, Dravis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

Audžuģimene

Audžuvecāki ir cilvēki, kas vēlas sniegt bez vecāku gādības palikušiem bērniem ģimenisku sirsnību un psiholoģisku atbalstu, ņemot vērā bērnu ar pārtrauktu emocionālo piesaisti īpašās vajadzības.

Audžuģimenes uzdevums ir nodrošināt bez vecāku gādības palikušiem bērnam ģimenisku vidi līdz laikam, kamēr bērna vecāku sociālā situācija uzlabosies un bērns varēs atgriezties savā ģimenē vai arī viņu adoptēs cita ģimene.

Audžuģimene var būt gan persona, kas dzīvo viena, gan laulātie, un, ja persona vai vismaz viens no laulātajiem ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem.

Lai kļūtu par audžuģimeni

Savas dzīvesvietas bāriņtiesā jāsniedz iesniegums, kurā izteikta vēlme uzņemties šos pienākumus un ārsta izziņa par veselības stāvokli. Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnus. Pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas, bāriņtiesa sēdē izvērtē personas vai ģimenes piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Pēc bāriņtiesas atzinuma par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai, ir jāapgūst bezmaksas 98 stundu audžuģimeņu apmācības programma, kuru nodrošina Valts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Pēc apmācību apguves, personai vai laulātajiem ar bāriņtiesas lēmumu tiek piešķirts audžuģimenes statuss.

Bērna uzņemšana audžuģimenē

Bērni audžuģimenē tiek ievietoti ar bāriņtiesas lēmumu, pirms tam noskaidrojot audžuģimenes viedokli par iespēju uzņemt konkrētu bērnu un paša bērna viedokli, kā arī izvērtējot, vai audžuģimene spēs nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus un aprūpi konkrētajam bērnam.

 Audžuģimenē vienlaikus drīkst ievietot ne vairāk par trim bērniem, izņemot gadījumu, ja audžuģimenē ievieto brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas). Kopējais bērnu skaits, kas atrodas audžuģimenes ikdienas aprūpē, nedrīkst būt lielāks par sešiem (tai skaitā aizbildnībā esošie, adoptētie vai savi bērni), izņemot gadījumu, ja audžuģimenē vienlaikus ievieto sešus vai vairāk brāļus (pusbrāļus) un māsas (pusmāsas).

Gadījumā, ja audžuvecāku un audžubērnu savstarpējās attiecībās veidojas vecāku un bērnu jūtas, audžuvecākiem ir priekšroka ģimenē esošo bērnu adopcijai.

Audžuģimeņu uzraudzība un atbildība

Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā izvērtē ģimenes locekļu savstarpējās attiecības, spējas pienācīgi aprūpēt bērnu, pārbauda audžuģimenes dzīves apstākļus un izvērtē audžuģimenē ievietotā bērna tiesību ievērošanu.

Audžuģimenei ir pienākums novērot katra audžuģimenē ievietotā bērna psihofizioloģisko attīstību, par ko jāsastāda pārskatus. Pārskatu audžuģimene bāriņtiesā iesniedz piecu darbdienu laikā pēc bērna uzņemšanas audžuģimenē, pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem, kā arī piecu darbdienu laikā pēc uzturēšanās beigām audžuģimenē. 

Bāriņtiesa aizstāv audžuģimenei nodotā bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām. Audžuģimene saskaņo ar bāriņtiesu jautājumus, kas saistīti ar bērna izglītību, saskarsmi ar vecākiem, radiniekiem un citām bērnam tuvām personām, uzturēšanās kārtību pie vecākiem svētku dienās un brīvdienās, ja vecākiem ir pārtrauktas aizgādības tiesības, kā arī citus būtiskus jautājumus, kas skar bērna intereses. Bāriņtiesa visos gadījumos noskaidro bērna viedokli.

Bāriņtiesa, izvērtējot bērna intereses un audžuģimenes spējas, var uzdot audžuģimenei pārstāvēt bērna atsevišķas personiskās un mantiskās intereses un tiesības.

Materiālais un psiholoģiskais atbalsts

Audžuģimene par pienākumu veikšanu saņem valsts atlīdzību EUR 113,83 (viens simts trīspadsmit euro un 83 centi) mēnesī neatkarīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu skaita.

Pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, izmaksā bērnam pabalstu bērna uzturam (ne mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs bērnam) un pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, katrai pašvaldībai šis pabalsts var atšķirties.

Ar Ikšķiles novada bāriņtiesas lēmumu audžuģimenē ievietotam bērnam saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8/2011 “Par Ikšķiles novada pašvaldības pabalstiem audžuģimenēm” pašvaldības noteiktais pabalsts bērna uzturam bērnam līdz 2 gadu vecumam ir EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro) un bērnam no 2 gadu vecuma - EUR 250 (divi simti piecdesmit euro) mēnesī. Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir līdz EUR 426,86 (četri simti divdesmit seši euro un 86 centi) gadā.

Tāpat audžuģimenei par ģimenē ievietotajiem bērniem ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, kā arī bērnam piešķiro valsts apgādnieka zaudējuma pensiju (ja abi vecāki ir miruši) vai Uzturlīdzekļu garantijas fonda izmaksātos uzturlīdzekļus bērna uzturam.

Kā papildus pašvaldības atbalsts audžuģimenēm tiek nodrošināts, ka Ikšķiles novada sociālajā dienestā ar bāriņtiesas lūgumu pēc nepieciešamības tiek sniegtas bezmaksas individuālās vai ģimenes psihologa konsultācijas, kā arī ir iespējams apmeklēt atbalsta grupu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Papildus informācija

Vairāk par audžuģimenes kompetenci un uzdevumiem var iepazīties Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekcijas mājaslapā pieejamajā rokasgrāmatā audžuģimenēm: http://www.bti.gov.lv/lat/arpusgimenes_aprupe/audzugimene/?doc=4296&page=

Normatīvie akti:

Bāriņtiesu likums, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi”.  

 
 
 

Jaunākās foto galerijas