Vārda dienu svin: Tenis, Dravis

ikskile fbikskile twitterikskile youtube  lv en ru

1863eb918da56356c85cafd392eb74c7

APLIECINĀJUMI

Bāriņtiesa veic apliecinājumus, kas juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesa noskaidro personas identitāti pēc personas pases vai personas apliecības, kā arī veic personu datu pārbaudi Iedzīvotāju reģistrā.

 

Valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi);

16) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro.

Valsts nodevas par mantojuma saraksta sastādīšanu atvieglojumi.

Ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.2 (prot.Nr.2), Ikšķiles novada iedzīvotājiem noteikti valsts nodevas par mantojuma saraksta sastādīšanu atvieglojumi.

Ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā:

  • 1) 50 % (piecdesmit procenti) apmērā, ja mantojuma sarkstu lūdz sastādīt nepilngadīgā vārdā;
  • 2) 70 % (septiņdesmit procenti) apmērā, ja mantojuma sarkstu lūdz sastādīt aizbildnībā esoša nepilngadīgā vārdā;
  • 3) 90 % (deviņdesmit procenti) apmērā, ja mantojuma sarkstu lūdz sastādīt nepilngadīgā vārdā, kura ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • 4) 90 % (deviņdesmit procenti) apmērā, ja mantojuma sarkstu lūdz sastādīt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietota nepilngadīgā vārdā;
  • 5) 90 % (deviņdesmit procenti) apmērā, ja mantojuma sarkstu lūdz sastādīt audžuģimenē ievietota nepilngadīgā vārdā.

Ja mantojums tiek pieņemts aizgādnībā esošas personas vārdā (izņemot, ja aizgādnība nodibināta pamatojoties uz Civillikuma 365.pantu), atvieglojumu                   90 % (deviņdesmit procenti) apmērā.      

 
 
 

Jaunākās foto galerijas